Hoppa till innehåll

Manskapets specialutbildade beväringar hemförlovas

15.3.2021 10.00
Pressmeddelande

Onsdagen den 17 mars 2021 hemförlovas beväringar från kontingent 2/20 som tjänstgjort 255 dagar. De är 1378 till antalet varav 90 är kvinnor.

De som tjänstgör 255 dygn är omkring 15 procent av alla beväringar. Specialutbildade beväringar tjänstgör bland annat inom kommunikations-, datateknik-, juridiska, kyrkliga, medicinal-, säkerhets- och underrättelsesektorerna samt inom militärvetenskaplig forskning. Bland uppgiftsbenämningarna finns militärpolis, sjukvårdare, kommunikationsbeväring, programmerare eller hundförare.


Den del av dem som tjänstgör 255 dygn utbildas till uppgifter i enlighet med den landsomfattande rekryteringen till specialuppgifter. I specialuppgifter kommer beväringarna åt att utnyttja sitt eget civila kunnande, fördjupa sina färdigheter och skaffa sig värdefull arbetserfarenhet samt kontakter med tanke på framtiden. Sökningen är öppen för alla beväringar och specialfärdigheterna testas vid behov med inträdesprov eller intervju. Till uppgifterna kan man söka genast vid tjänstgöringens början eller under de första veckorna som rekryt.


De som valts till manskapets specialuppgifter överflyttas till sina uppgifter direkt efter rekrytperioden och beväringscheferna efter chefsutbildningen. De som valts till chefsutbildningen kan söka till specialuppgifter ännu under underofficers- eller reservofficerskursens gång. Tjänstgöringstiden är 255 dygn och för beväringschefer 347 dygn. 


Läs mer om beväringarnas specialutbildning