Hoppa till innehåll

Tal av kommendören för armén, generallöjtnant Seppo Toivonen vid riksparaden på självständighetsdagen i Kajana den 6.12.2016

Armén
Utgivningsdatum 6.12.2016 12.30
Pressmeddelande

Ärade veteraner från våra krig och lottor, bästa paradpublik, soldater.

I år har 365 år förflutit sedan staden Kajana grundades. Kajana har i många skeden av vårt fosterlands historia fått uppleva gränsregionens faror och förändringar i näringslivet. Människornas tro på sin hembygd och på fosterlandet har skapat en stabil grund för att klara sig igenom utmaningar. Soldaterna har det bra här. Jag tackar Kajanaborna och kajanaländarna för det stöd som försvarsmakten har åtnjutit i flera decennier.

Vi firar Finlands självständighetsdag i en utmanande tid. Den stabilitet som länge härskat i Europa har förbytts i osäkerhet.

Uppvisande av militär styrka och användning av militära medel, påverkanskampanjer, den stora tillströmningen av asylsökande och dess konsekvenser, terrorattacker och den långsamma ekonomiska tillväxten skakar den europeiska säkerhetens grundvalar.

Internationellt samarbete är det enda sättet att svara på många av dessa utmaningar, men samtidigt betonas också vår nationella beredskap.

En fungerande demokrati och ett stabilt samhälle utgör grunden som allt bygger på. Också Finlands modell för övergripande säkerhet och samarbetet mellan myndigheter fungerar bra. Men dessa färdigheter bör kontinuerligt finslipas genom övningar. Även det frivilliga försvarsarbetet som upprätthåller medborgarnas förmåga att agera i störningssituationer och under undantagsförhållanden är mycket viktigt.

Försvarsmaktens uppgift är att förebygga och vid behov avvärja militär kraftanvändning samt hot om sådan som riktas mot vårt land. Det förutsätter att försvarets alla delområden är i skick och att de upprätthåller tillräcklig beredskap. Nivån på verksamheten ska göra det möjligt att förbereda sig på oväntade händelser i säkerhetsmiljön.

Materielens prestationsförmåga utgör en central beståndsdel i försvarets trovärdighet. Till försvarsmaktens strategiska anskaffningar hör marinens Flottilj 2020 och att ersätta flygvapnets jaktplan. Dessa anskaffningar bidrar också till att trygga arméns förutsättningar att verka i krissituationer.

Ärade åhörare!

Vid paradens förbimarsch idag visas i huvudsak arméns materiel. Armén ansvarar för försvaret av hela Finlands landområden, skyddar samhällets vitala objekt och funktioner samt stöder vid behov andra myndigheter i deras verksamhet. Många av den senaste tidens kriser ute i världen visar hur viktig kontrollen över landområden och arméns insats fortfarande är.

Armén har under den senaste tiden fäst särskild uppmärksamhet vid beredskapen. Man har genomfört fungerande och kostnadseffektiva lösningar för att ersätta arméns åldrande materiel. Det arbetet fortsätter.

Försvarsmaktens anställda personal har visat exceptionell hängivenhet i sina uppgifter. Dessa har uppfyllts oberoende av den osäkerhet som de många förändringarna har medfört. De kraftansträngningar som säkerhetsläget har förutsatt har gjorts utan att spara på krafterna.

Beväringarna och reservisterna har uppfyllt sina åtaganden. Utländska gäster lyfter utan undantag fram den höga motivationen bland våra värnpliktiga samt det kunnande som de uppnår under en så kort tid. Den allmänna värnplikten fungerar. Majoriteten av de unga männen och de frivilliga kvinnorna genomför sin tjänstgöring mycket förtjänstfullt. Stödet från familj och vänner förtjänar också ett speciellt omnämnande.

Försvarsmakten deltar i militär krishantering i enlighet med statsledningens riktlinjer. Frivilliga reservister och anställda hos försvarsmakten har redan i sextio års tid deltagit i olika operationer. Förhållandena är ofta krävande. Uppdragen mäter såväl individernas skicklighet som Finlands förmåga att fungera som en del av en multinationell trupp. Jag vill tacka alla dem som tjänstgjort eller tjänstgör vid någon operation, samt deras närstående.

Soldater!

Vi står här på paradplanen idag, tacksamma för de uppoffringar som veterangenerationerna gjort. Utan deras strider och utan det uppbyggnadsarbete som gjordes efter krigen skulle Finland se mycket annorlunda ut idag. Kedjan av landets försvarare som försvarat vårt självständiga fosterland har varit stark i snart ett helt sekel. Idag är det vår tur att ansvara för Finlands försvar.

Paradtrupper, låt oss utbringa ett trefaldigt leve för fosterlandet!