Hoppa till innehåll

Kommendörens för försvarsmakten hälsning vid öppnandet av Försvarskurs 243

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 23.1.2023 14.13
Pressmeddelande

Herr minister, bästa deltagare i den riksomfattande försvarskursen, mina damer och herrar!

Året som slutade förde krigets verklighet nära våra dagliga tankar. När vi ser Ukrainas kamp för självständighet i den förändrade världssituationen måste det ha blivit tydligt för alla att säkerhet inte är en självklarhet i dagens värld. Vi måste jobba med det varje dag.

Ett storskaligt krig i Ukraina har pågått i snart ett år. Kriget blev inte en snabb operation i enlighet med Rysslands vilja, där Ukraina skulle ha besegrats och införlivats i Ryssland, eller åtminstone utsatts för Rysslands omedelbara inflytelsesfär. Tvärtom har Ukraina visat världen uthållighet och en fast vilja att försvara sin suveränitet och sina medborgares levnadsvillkor. Striderna har varit hårda, med stora förluster på båda sidor. Striderna har fortsatt intensivt under den gångna vintern, särskilt i östra Ukraina.

Centralt för krigets fortsättning är hur parterna kan upprätthålla och eventuellt delvis utveckla sin krigföringsförmåga i förhållande till varandra.

I början av hösten lanserade Ryssland en partiell mobilisering och utbildning av reservister, i samband med vilken utrustning som hade varit i långvarig lagring har tagits i bruk från de centrala reserverna. Jag antar att vi inom en snar framtid – om några månader – kommer att få se i vilken utsträckning Ryssland har kunnat återställa sin kapacitet med dessa åtgärder. En utvidgning av mobiliseringen kan inte heller uteslutas.

Samtidigt försöker Ryssland öka produktionskapaciteten inom sin militärindustri också på längre sikt. Det som är säkert är att Ryssland kommer att göra allt för att öka produktionsvolymerna. De sanktioner som införts av väst, även om de i viss utsträckning kan kringgås, har en särskild inverkan på produktionen av högteknologiska vapensystem. Upprätthållandet och utvecklingen av Rysslands militära förmåga påverkas också av viljan hos stater som sympatiserar med Ryssland att leverera vapensystem, ammunition eller komponenter för Rysslands användning. I den här situationen är det bra att komma ihåg det gamla ordspråket "Ryssland är aldrig så starkt eller svagt när man tittar på det från utsidan".

För Ukrainas förmåga att föra krig är västvärldens materiella och även utbildningsbistånd avgörande. En av de faktorer som påverkar materiellt stöd är hur den västerländska försvarsindustrin kan möta den kraftigt ökade efterfrågan. Ju längre kriget i Ukraina pågår, desto viktigare blir försvarsförmågan.

Finland har stött Ukraina med materielleveranser och utbildning. Det 12:e stödpaketet som beslutades förra veckan är innehållsmässigt omfattande. Vid stöd till försvarsmaktens positionsuppbyggnad ska hänsyn tas till

- de behov som Ukraina har uttryckt, 
- vårt geostrategiska läge, vi är en så kallad bufferstat och vi är inte medlemmar i Nato,    
- vår bedömning av utvecklingen av den militära säkerhetsmiljön, särskilt under de närmaste åren 
- och den tidsram inom vilken det tillhandahållna stödet - prestationsstödet - kan kompenseras,   

Utifrån denna analys kommer vi att lägga fram egna förslag om det stöd som ska ges till statsledningen för beslut. 

Bästa åhörare,

Ukrainas styrka har visat sig genom folkets vilja att försvara sitt land och folkets enighet. Styrkor som vi finländare känner till.

Flera undersökningar som gjorts under 2022 har visat att finländarnas vilja att försvara sitt land är på en hög nivå. Detta har också återspeglats i slutundersökningarna av beväringar och reservistundersökningar.

Finländarnas starka vilja att försvara sitt land är en bra utgångspunkt för Finlands framtida medlemskap i Nato. Även som medlem i militäralliansen vill Finland vara en producent av säkerhet, inte en konsument.

Vi har varit observatörsmedlemmar i Nato i över ett år nu. Förberedelserna för militära frågor i anslutningsprocessen har fortskridit på ett planerat sätt och i nära samarbete med Nato. Nato förstår väl Finlands speciella geografiska läge och våra styrkor, och samtidigt förstår vi väl vad gemensam avskräckning och försvar, som en del av alliansen kräver av oss.

Vi har förstärkt den nationella personalen i Nato under den senaste hösten. Totalt förbereder vi oss för att placera ett hundratal personer i Natos militära strukturer. Detta kommer att genomföras under flera år på det sätt som är mest lämpligt för oss.

Anpassningen av Finlands nationella operativa planer till Natos beredskapsplaner har också inletts. Som observatörsmedlem är vi dock ännu inte involverade i Natos gemensamma planering.

Som ett led i förberedelserna inför medlemskapet deltar vi i det så kallade Natos försvarsplaneringsprocess (Nato Defence Planning Process). Syftet med försvarsplaneringsprocessen är att säkerställa att Nato som helhet förfogar över de styrkor och den kapacitet som krävs för att genomföra ett gemensamt försvar. På grundval av principen om nationell befolkning och BNI och principen om rättvis bördefördelning fastställs långsiktiga prestationsmål för varje medlemsstat, vars praktiska genomförande ligger till grund för medlemsstaternas nationella beslut. De resultatmål som följer med medlemskapet integreras i försvarsmaktens långsiktiga utvecklingsprogram. Resultatmålens inverkan på Försvarsmaktens nuvarande truppstrukturer blir tydlig i takt med att planeringen fortskrider.

Vi kommer också att skapa kapacitet att delta i Natos fredstida kollektiva försvarsförpliktelser: luftövervakning (Air Policing), marin- och minbekämpningsdivisioner, förbättrad framåtriktad närvaro (enhanced Forward Presence) och Natos allierade reaktionsstyrka (Allied Reaction Force).

De militära förberedelserna för Natomedlemskap fortskrider därför systematiskt. Det kan dock inte utföras till slutet av alla delar förrän vi är fullfjädrade.

Bästa deltagare i den riksomfattande försvarskursen, ärade åhörare

I samband med Natos toppmöte i Warszawa sommaren 2016 fattade man beslut om sju grundläggande krav som ställs på den nationella resiliensen. Kraven gäller i synnerhet tre kärnfunktioner: förvaltningens kontinuitet, nödvändiga tjänster för befolkningen samt civilsamhällets stöd till försvaret. I Finland motsvarar vår modell för den övergripande säkerheten och åtgärderna i enlighet med den väl de krav som ställts upp för en Natomedlemsstats resiliens.

Under de närmaste veckorna kommer ni, kursdeltagarna, att introduceras till uppgifter och ansvar som gäller Finlands säkerhet ur myndigheternas, näringslivets och det statliga försvarets perspektiv. Förhoppningsvis kommer kursen att stärka er tro på att säkerhet är en fråga för var och en av oss och endast genom att agera tillsammans kan vi ge ett positivt bidrag till säkerheten för oss själva, de omkring oss och samhället och våra framtida allierade.  

Jag önskar er en intressant och givande kurs.

´