Hoppa till innehåll

Kommendörens för försvarsmakten tal vid öppnandet av den 239:e försvarskursen

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 7.3.2022 8.47 | Publicerad på svenska 11.3.2022 kl. 10.29
Pressmeddelande

Bästa deltagare i den riksomfattande försvarskursen, ärade inbjudna gäster, mina damer och herrar! Bästa deltagare i den riksomfattande försvarskursen, mina damer och herrar!

Jag önskar deltagarna i den försvarskurs som nu inleds välkomna att bekanta sig med arrangemangen kring Finlands övergripande säkerhet och det militära försvaret samt med aktuella allvarliga säkerhetsfrågor.

Er kurs infaller vid en exceptionell tidpunkt. I Europa pågår ett krig och även vår egen säkerhetsmiljö har förändrats och fortsätter att förändras.  Medborgarnas oro över att kriget breder ut sig har ökat, man diskuterar ett eventuellt Natomedlemskap och mycket intresse riktas även mot vårt eget försvar. 

Kriget i Ukraina är en enorm tragedi som vi ännu inte ser alla konsekvenser av. Vad vi vet är att vi har förberett oss och övat oss i att försvara vårt land som ett samhälle och militärt redan i årtionden, vilket även den här kedjan av kurser är ett bra exempel på. 

I Finlands omedelbara närhet förekommer för tillfället ingen sådan militär verksamhet, som skulle utgöra ett omedelbart militärt hot för oss. Ryssland har förflyttat en betydande mängd av närområdets trupper till Ukraina. 

Kriget i Ukraina återspeglas även på vårt närområde. Alla länderna i området har reglerat sin militära beredskap och Nato håller på att stärka sin närvaro i de baltiska länderna.  

Västs – närmast Natos och USA:s – militära åtgärder har dimensionerats för att undvika eskalering. I en kärnvapenvärld undviker stormakterna direkt inbördes väpnad sammandrabbning, eftersom följderna kan vara okontrollerbara. Samtidigt måste man dock konstatera att det är mycket mera komplicerat att hantera eskalering och nedtrappning i dagens värld än under det kalla krigets tid. 

Vi följer läget intensivt och vi har redan under en längre tid reglerat vår beredskap enligt behov. Vi agerar målmedvetet även i fortsättningen på det sätt som situationsutvecklingen förutsätter. Vår beredskap är god.

Som ni har märkt under veckoslutet, är diskussionerna på hög nivå kring Finlands säkerhet på gång; republikens president träffade USA:s president, statsledningen träffade Sveriges ledning och vår försvarsminister är för närvarande i USA och kan därför inte delta i det här evenemanget.                 

Ärade åhörare!

Kriget i Ukraina är en påminnelse om att den militära potentialen snabbt kan förändras till ett hot, när den politiska viljan förändras. Ryssland har visat sin förmåga att fatta snabba strategiska beslut samt sin beredskap att använda militär kraft och omfattande medel för att uppnå sina målsättningar. 

Samtidigt som vi följer krigets gång i nästan realtid, har vi bevittnat en massiv förändring. Västs snabba och hårda sanktionsbeslut, besluten om ett väpnat stöd för Ukraina, Europas intensifierade enighet, Tysklands säkerhetspolitiska helomvändning, en omfattande medborgardebatt i Finland om Natomedlemskapet. 

Det är uppenbart att krisen som eskalerat till ett krig förändrar den strategiska konstellationen. Det här kommer att få långtgående och långvariga verkningar.  Jag är säker på att alla är medvetna om att ett sådant brytningsskede alltid är förknippat med risker. Att bilda sig en övergripande lägesuppfattning är nu av största vikt. 

I det här läget är det viktigt att identifiera de åtgärder som det i varje fall lönar sig att vidta för att främja Finlands säkerhet oberoende av vad Finland i sina överläggningar om Nato beslutar sig för. Försvarsmakten stöder statsledningen med militär expertis då de bedömer vilken verkan de förändringar som redan skett och som möjligtvis kommer att ske har på Finlands säkerhet.

När jag betraktar situationen med en soldats ögon, vill jag lyfta fram tre viktiga teman

För det första stärkandet av den nationella försvarsförmågan. Försvarsmakten började redan innan krigshandlingarna inleddes bedöma hurdana verkningar en förändrad konstellation har på Finlands militära försvar. Ur Finlands försvars synvinkel betonas i säkerhetsutsikterna förmågan att förebygga och avvärja militär påtryckning och användning av maktmedel. Vi har byggt upp en grundverksamhetsidé för hur man kan förbättra Finlands försvarsförmåga på såväl kort som medellång sikt. Till den hör förbättrande av driftsäkerheten hos materiel som redan är i bruk, nyanskaffningar av materiel, inklusive ammunition, ett ökat antal repetitionsövningar och behovet av mera personal, vilket har identifierats i försvarsredogörelsen. Utifrån de här utgångspunkterna gör vi upp ett tilläggsbudgetförslag för det här året och ett förslag för höjning av anslagsramarna för de kommande åren. 
  
För det andra måste vi fortsätta att stärka samarbetet mellan förvaltningsområdena. Samarbetet mellan förvaltningsområdena är grunden för vårt säkerhetstänkande. 

För det tredje är det i en förändrad situation förnuftigt att intensifiera försvarssamarbetet ytterligare. Utbytet av information har redan intensifierats. Som vi har hört under de senaste dagarna, kommer även annat att göras. Det lönar sig att återkalla i minnet att mycket redan gjorts i och med de bilaterala och multilaterala samarbetsdokument som har uppgjorts under de senaste åren. Utgående från detta finns det också grunder att identifiera sådana tilläggsåtgärder – bilateralt och multilateralt med många partner, såsom med Sverige, USA och Norge, med vilka såväl Finlands som Nordens säkerhet stärks.

Och slutligen våra medborgares och reservisters samt den tjänstgörande beväringsårsklassens förhållning till situationen. Till världens gång förhåller man sig allvarlig och eftertänksam. Det här ser jag i form av reservister och beväringar som koncentrerar sig på sina uppgifter samt till exempel av otaliga reservister som tagit kontakt: ”Vad skulle jag kunna göra för landet?” Det här är vad försvarsvilja handlar om


I debatten kring en höjning av försvarsförmågan har det dykt upp tankar om att Finland borde lämna Ottavafördraget som förbjuder truppminor. Till det här konstaterar jag att Finland fortfarande är en europeisk stormakt när det gäller spärrning. Med spärrning avses en helhet som består av mineringar och hinder. I våra beredskapslager finns hundratusentals pansarminor och en betydande mängd såväl splitter- som flankladdningar. Den prestationsförmåga som förlorades i samband med att vi slopade truppminorna har ersatts på ett mycket mångsidigt sätt.  Även pansarminornas prestationsförmåga har förbättrats och röjningen av dem har blivit allt svårare för motståndaren. Truppminorna finansierades med en tilläggsfinansiering på 200 miljoner euro utanför försvarsbudgeten. För reformen användes utöver detta 100 miljoner euro inom ramen för försvarsbudgeten. Även tunga raketkastare har ammunition som kan användas för så kallad fjärrminering.  Verksamhetssätten för spärrning och våra operationskoncept har alltså förändrats, och således är truppminorna inte en aktuell fråga för oss.  


Ärade åhörare

En stark nationell försvarsförmåga är alltså ännu viktigare än tidigare i den konstellation som är i förändring. Den förebyggande förmågan består av tillräcklig militär prestationsförmåga, försvarsvilja och samhällets förmåga att med alla tillgängliga resurser stöda förverkligandet av försvaret.  Även samhällets krishanteringsförmåga är en del av den förebyggande förmågan. 

Vi har utvecklat försvaret långsiktigt och klokt utifrån våra egna utgångspunkter för Finlands behov, vilket vi nu kan vara tillfreds med. Bland annat slopade vi inte värnplikten, vilket många andra länder gjorde. 

Som den verkliga världen som bäst visar, används utöver militära maktmedel även ett mångsidigt metodurval. Informationspåverkan och cyberangrepp är en del av operationerna, och föremål för påverkningarna är såväl individer, företag, massmedier, stater som internationella organisationer. Den externa och interna säkerheten överlappar varandra och det kan vara omöjligt att skilja dem från varandra. 

I en sådan komplex miljö behövs en bred förmåga att hantera och bekämpa olika säkerhetsrisker. Det här är allt mer tydligt hela samhällets sak. Grundtanken i Finlands modell för övergripande säkerhet är att trygga samhällets vitala funktioner genom gemensamma insatser från myndigheter, näringslivet, organisationer och medborgarna. Vi förbereder oss för en koordinerad användning av samhällets alla resurser i en krissituation.  

Försvarsmaktens årliga lokalförsvarsövningar är en utmärkt grund att öva samverkan mellan olika myndigheter på regional nivå. Men även de olika förvaltningsområdenas och även den privata sektorns egna beredskapsövningar har en stor betydelse för hantering och bekämpning av säkerhetsrisker.


Ärade åhörare

Att identifiera bredspektrig påverkan är en utmanande helhet. Skapandet av en lägesbild utgående från bredspektrig påverkan kräver samarbete mellan olika aktörer. Olika myndigheter, men även andra centrala aktörer i vårt samhälle såsom näringslivet och massmedierna, bara för att nämna några aktörer, borde därför även kunna identifiera skadlig påverkan som riktas mot dem själva. 


Bästa deltagare i den riksomfattande försvarskursen!

Hur säkerhetssituationen i Europas utvecklas är svårt att förutse. Att det sker en förändring är dock säkert. Ni representerar alla element inom den övergripande säkerheten: myndigheter, organisationer, näringslivet, politiska aktörer, massmedier, vetenskap och konst. Det är mycket värdefullt att ni trots ert pressade tidsschema kan delta i kursen. Era allas insatser behövs för att bygga upp och upprätthålla säkerheten i vårt samhälle. 

Jag hoppas att ni under kursens gång funderar över hur ni själva, men framför allt tillsammans, kan bygga upp och upprätthålla ett tryggt och säkert Finland. Den här gången behövs inget övningsscenario. Glöm heller inte de erfarenheter och lärdomar som ni under de senaste två åren har fått av beredskap, försörjningsberedskap och krisledarskap i ett läge där global pandemi råder, när ni funderar över vilka områden som kan förbättras.  Jag tror att ni kan medföra mervärde till det arbete som vi alla gör för finländarnas säkerhet.

Var aktiva, för fram ert eget kunnande och era synpunkter i diskussionerna och grupparbetena och ta lärdom av de andra kursdeltagarnas observationer.  

Jag tackar de sakkunniga som har förbundit sig till att hålla föreläsningar och undervisa på försvarskurserna. Jag vet att ni i den nuvarande situationen har exceptionellt många arbetsuppgifter, men viktigare än våra gemensamma ansträngningar för Finland just nu kunde det inte vara.

Jag önskar er en lärorik försvarskurs.

´