Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens utbildnings- och övningsverksamhet säkerställer upprätthållandet av kontinuerlig militär beredskap

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 2.3.2021 9.00
Pressmeddelande

Försvarsmakten utför under alla omständigheter sina lagstadgade uppgifter. Att upprätthålla militär beredskap kräver kontinuerligt fortsatta militära övningar.

På grund av coronavirusepidemin har Finland såväl nationella som regionala restriktioner.  Den epidemiska situationen är allvarlig, varför utbildningen av beväringarna jämte repetitionsövningarna genomförs med särskilda arrangemang, och genom att följa nationella och regionala rekommendationer.

Försvarsmaktens noggranna instruktioner samt den noggranna efterlevnaden av dessa, har visat sig fungera i kampen mot den utbredda spridningen av coronavirusfall i garnisons- och övningsförhållanden. Under det senaste coronaåret har flera innovativa lösningar implementerats för att organisera säker utbildning, till exempel uppdelning av grupper i minsta möjliga sammansättningar och den flexibla rytmen av beväringarnas utbildning jämte permissionsperioderna.  Nya lärdomar har dragits av de erfarenheter som hittills gjorts, och dessa lärdomar kommer fortsättningsvis att gälla också vid utbildningen av reservister.  

- De största övningarna under de kommande veckorna kommer att vara vecka 9 och 10. Det här är arméns lokala försvarsövningar som genomförs över hela Finland, säger Max Arhippainen, informationschef vid Huvudstaben.

 Alla trupper som deltar i övningarna är indelade i flera mindre grupperingar på olika platser. En coronariskbedömning har gjorts för övningarna, som bland annat noggrant planeras så att beväringar och reservistgrupper inte blandas. Ansvaret för kommunikationen för genomförandet av lokala försvarsövningar vilar på Armén.

- Vid övningarna, som för närvarande äger rum i olika delar av Finland, kommer särskild uppmärksamhet ägnas åt hälsosäkerheten. Övningarna kommer att inledas och deltagarna kommer att utrustas i intervaller, så att avdelningarna aldrig kommer i kontakt med varandra under övningen, var och en bildar sin egen "verksamhetsbubbla", betonar Arhippainen.

Aktiva försiktighetsåtgärder också vid repetitionsövningar

Anordnandet av repetitionsövningar sker alltid med regionala hänsyn och bedöms fall för fall skilt för sig. Försvarsmakten har effektiverat kontakten med reservisterna.  

Övningstrupperna kommer att delas in i avdelningar. Vid övningarna följer man säkerhetsavstånden och vid behov används ansiktsmask. De olika avdelningarna är utspridda över stora övningsområden. I samband med måltider och boende ordnas handtvätt eller desinfektion avdelningsvis. 

Medverkan i övningar kan ske endast vid god hälsa. Om deltagaren utvecklar symtom på luftvägsinfektion under övningen, kommer de att placeras separat från andra och vid behov evakueras från övningen. De som utsatts för smitta kommer också att separeras från andra.