Hoppa till innehåll

Förmånerna till beväringar och reservister höjs

Utgivningsdatum 21.12.2022 10.09
Pressmeddelande

Från och med 1.1.2023 ändras försvarsministeriets förordning (368/2022) om värnplikt så att kvinnor som fullgör militärtjänst får ett militärt tillägg på 1,50 euro för varje hel kalenderdag som räknas som tjänstgöringstid.

Det nuvarande beloppet för ersättning för utrustning för kvinnor är 0,50 euro per dag. Ökningen kommer bättre att återspegla de kostnader som kvinnor i frivillig militärtjänst ådrar sig för att skaffa den nödvändiga personliga utrustningen.

Från och med 1.1.2023 ändras försvarsministeriets förordning (1444/2007) om sådana förmåner som avses i värnpliktslagen och lagen om organisationen av hälso- och sjukvården inom Försvarsmakten när det gäller dagpenning, reservistdagpenning och matdagpenning som betalas för kommenderingsresor.

Dagpenningen för beväringar och kvinnor som fullgör militärtjänst höjs så att dagpenningen i fortsättningen betalas 5,40 euro (för närvarande 5,20 euro) för varje hel kalenderdag som räknas som tjänstgöringstid. Dagpenningen är 9,00 euro för en period som överstiger 165 dagar (för närvarande 8,70 euro) och 12,50 euro (för närvarande 12,10 euro) för en period som överstiger 255 dagar.

Ändringen innebär att värnpliktiga som genomgår repetitionsutbildning i reserven får en dagpenning på 5,40 euro för varje hel kalenderdag som räknas som tjänstgöringstid, den aktuella dagpenningen är 5,20 euro.

I 5 § i samma förordning föreskrivs att ett matbidrag ska betalas ut för ett uppdrag när Försvarsmakten inte ordnar proviantering enligt 100 § värnpliktslagen. Efter ändringen betalas ett matbidrag på 13,50 euro för varje dag räknat från kommenderingens början. Ersättningen betalas ut högst två gånger per resdag. För närvarande är mängden matbidrag 7,50 euro eller 13,50 euro, beroende på kommenderingens varaktighet.

Matbidraget för kommenderingsresan höjs från 28 euro till 30 euro för varje dag räknat från resans början, då Försvarsmakten inte ordnar den proviantering som avses i 100 § i värnpliktslagen. I framtiden kommer matpengar inte längre att vara knutna till varaktigheten av kommenderingsresan.

´