Hoppa till innehåll

Den internationella samarbetsförmågan kring cyberoperationer stärktes i Finland

FörsvarsmaktenFörsvarsmaktens ledningssystemcentral
Utgivningsdatum 20.9.2023 10.45
Pressmeddelande

Utvecklingen av informationsteknologin och digitaliseringen av samhället har förändrat hotmiljön. Antalet hot har ökat i och med den internationella utvecklingen i cyberverksamhetsmiljön och betydelsen av internationellt samarbete har ökat ytterligare. Det multinationella samarbetet kring cyberoperationer stärktes vid ett planerings- och övningstillfälle som ordnades i Finland den 11–15 september 2023. Experter från Finland, Sverige, USA och Storbritannien deltog i evenemanget.

En cyberattack mot ett informationssamhälle som Finland kan orsaka stora skador på samhällets kritiska infrastruktur, såsom trafik-, el- och hälsovårdssystemen. Cybersäkerheten har alltså en viktig roll i samhällets övergripande säkerhet. Cyberverksamhetsmiljön är en del av den militära verksamhetsmiljön och inom Försvarsmakten har man också förberett sig på att svara på cybervärldens hot. Cyberförsvaret övades nyligen under Jägarbrigadens lokalförsvarsövning, där konceptet för lokalt cyberförsvar, lokalcybergruppens verksamhetsmodeller och -principer, tekniker samt samarbetet mellan olika aktörer testades.

Även om cyberattacker är förknippade med lokal karaktär är cyberverksamhetsmiljön global och internationellt samarbete således en absolut förutsättning för verksamheten. Det kontinuerliga multinationella samarbetet ger möjlighet till regelbundet informationsutbyte samt till att dela och förenhetliga de bästa verksamhetsmodellerna.

Under det planerings- och övningstillfälle för cyberoperationer som Finland stod värd för utvecklades samarbetet tillsammans med internationella samarbetspartner och bundsförvanter. Under veckan övades ett scenario där cybertrupperna tillsammans planerar och genomför en omfattande försvarscyberoperation. Målen för evenemanget uppnåddes framgångsrikt.

– Samarbetet mellan våra länder har pågått länge även inom cyberförsvaret, och Natomedlemskapet stärker samarbetet ytterligare. Vår gemensamma kompetens är högklassig och vi har beredskap att agera även vid krävande scenarier. Aktivt övande är mycket viktig för att upprätthålla denna beredskap, berättar överstelöjtnant Jussi Tuovinen vid Huvudstabens ledningssystemavdelning.

Evenemanget som ordnades i Finland var en fortsättning på ett tidigare evenemang på teknisk nivå som ordnades i Ramstein i Tyskland den 6–10 februari 2023.

– Senast övade man mer på teknisk nivå och nu tittade man på en något större taktisk och operativ bild av planeringen och genomförandet av cyberförsvaret tillsammans med internationella allierade och partners. Samarbetet måste fungera på alla nivåer, sammanfattar Tuovinen.

´