Hoppa till innehåll

Antalet militärbrott har fortsatt sjunka en aning

Försvarsmakten
5.2.2021 9.00
Pressmeddelande

År 2020 minskade det totala antalet militärbrott med omkring sex procent jämfört med året innan. Liksom tidigare år registrerades de flesta tjänste- och frånvarobrotten i absoluta tal bland beväringar i tjänst.

År 2020 registrerades totalt 3 034 militärbrott. År 2020 genomfördes sammanlagt 2 755 förundersökningar i Försvarsmaktens enheter och övriga administrativa enheter, vilket är sex procent färre än året innan. Dessutom granskade Huvudstabens juridiska avdelning de 68 frågor som avses i de begäranden om utredning som riktades till den. Av det totala antalet förundersökningar gällde 72 personalen.

Beväringarna begick tjänstebrott 2020 sammanlagt 1 486 gånger och antalet frånvarobrott 737 gånger. Antalet bokförda brott bland förmän var betydligt färre än året innan, sammanlagt 12 till antalet. Av dessa rörde 1 avlönad militär personal och 11 var beväringsförmän.

Det militära disciplintillvägagångssättet spelar en viktig roll i upprätthållande av disciplin och ordning. Statistiska förändringar påverkas till exempel av utbildarnas övervakning, kontingenternas storlek, antalet repetitionsövningar och förhanda hälsoundersökningar. Coronaviruspandemin har fört med sig förändringar i beväringsutbildningsperioderna och permissionsarrangemangen vilket också inverkat på militärbrotts- och påföljdsstatistiken.

Uppgifternas jämförbarhet på längre sikt påverkas också av de sammanslagningar och nedläggningar av truppförband och enheter som skedde i samband med försvarsmaktsreformen. Dessutom korrelerar de åtgärder som vidtagits för att förbättra utbildningskulturen med de förbättrade resultaten av beväringarnas slutenkäter.

Den återkommande utbildning som ges till truppförbanden har syftat till att förbättra förvaltningen av de militära rättsprocesserna med den lag som trädde i kraft 2014.