Hoppa till innehåll

Uppbåden inleds - se anvisningarna om hur du kan förbereda dig

Armén
Utgivningsdatum 12.8.2020 15.22
Pressmeddelande
Kuvassa kolme sotilasta seisoo valmiusasennossa.

Försvarsmaktens regionalbyråer ordnar uppbåd i enlighet med värnpliktslagen 17.8 - 15.12.2020. Covid-19-coronavirusläget ger upphov vissa förändringar i uppbådsarrangemangen.

Sammanlagt 444 uppbåd ordnas på totalt 245 orter. I år är det sammanlagda antalet uppbådspliktiga värnpliktiga män cirka 35 000. Uppbåd ordnas för alla män som fyller 18 i år, d.v.s. som är födda 2002, dem som förordnats att delta i årets uppbåd för ny granskning samt för dem som är under 30 år och som inte deltagit i tidigare uppbåd och som inte genomgått separat granskning.

Covid-19-coronavirusläget inverkar på höstens uppbåd 

Vid uppbåden i höst iakttar vi de rekommendationer som THL (Institutet för hälsa och välfärd) gett (hand- och hosthygien, skyddsavstånd), med vilka vi strävar efter att göra uppbåden så trygga som möjligt för de värnpliktiga. 

Anvisningar om praxisen gällande hygien och skyddsavstånd ges vid själva uppbådet. I planeringen inför uppbåden är vi beredda att beakta begränsningar gällande sammankomster även med kort varsel. Antalet uppbådspliktiga som deltar i uppbåden och storleken på de utrymmen som står till förfogande varierar avsevärt mellan olika kommuner. Vi har vid behov beredskap att korta ned programmet under uppbådet, öka avståndet mellan sittplatserna och ta emot de uppbådspliktiga i mindre avdelningar.

Det är också möjligt att indelningen i avdelningar sker på uppbådsplatsen på morgonen, och då sänds inget separat meddelande hem före uppbådet. Genom dessa åtgärder försöker vi se till att avdelningarna är så små som möjligt och att den tid de uppbådspliktiga är i kontakt med varandra är så kort som möjligt.

Vi ber de värnpliktiga beakta följande säkerhetsåtgärder vid uppbådet: 
• Om du är uppenbart sjuk, ta kontakt med din egen regionalbyrå och kom överens om hur du kan sköta din uppbådsplikt 
• Tvätta händerna noggrant genast när du kommer till uppbådet och ha omsorg om handhygienen under hela uppbådet 
• Håll säkerhetsavstånd till de övriga som deltar i uppbådet 

Vi ber dem som deltar i uppbådet att följa med och iaktta eventuella rekommendationer från THL om användning av ansiktsskydd. Vi ber de uppbådspliktiga ta med sig egna ansiktsskyddtill uppbådet om de så önskar, och om THL rekommenderar att sådana används. Om THL rekommenderar användning av ansiktsskydd strävar även Försvarsmakten att dela ut ansiktsskydd till dem som deltar i uppbådet och är beredd att ge anvisningar om deras användning vid uppbådet.

Vid uppbådet fastställs den värnpliktiges tjänstduglighet

Syftet med uppbådet är att fastställa de värnpliktigas tjänstduglighet, och utgående från den fatta beslut om tjänstgöringen. Därtill ges information om försvarsplikten och främjas folkhälsoarbetet. Vid uppbådet träffas den värnpliktige och Försvarsmakten för första gången. Vid uppbådet har de unga möjlighet att komma med önskemål gällande tjänstgöringen. t.ex. i fråga om tjänstgöringsplatsen.  

Information om uppbåden finns i uppbådskungörelserna, som finns på adressen intti.fi/sv/uppbaden. Den värnpliktige ska personligen delta i uppbådet, om inte regionalbyrån separat befriat honom från närvaroplikt. De som förordnats i tjänst inleder sin beväringstjänst i januari- eller julikontingenten under något av de följande tre åren efter uppbådet (2021, 2022 och 2022).  

Du kommer väl ihåg att ta med dig ett identitetsbevis samt de läkar- och studieintyg som behövs till uppbådet. Fundera även i förväg vilken tjänstgöringsuppgift som passar dig bäst. Att du kommer med önskemål gällande tjänstgöringen gör det lättare att få en uppgift som du är intresserad av.

Uppbådsdagens förlopp 

Vid uppbådsinfot får de värnpliktiga information om Försvarsmakten och den kommande beväringstjänsten. Syftet med uppbådsinfot är bland annat att presentera de olika försvarsgrenarnas verksamhet, vapenslagen, de olika skedena av beväringstjänsten samt olika tjänstgöringsuppgifter för de blivande beväringarna. Därtill informeras den värnpliktige om sina rättigheter och skyldigheter.

Vid läkarundersökningen undersöks vid behov ditt hälsotillstånd och din tjänstduglighet. 

Uppbådsnämnden hör dig personligen, varvid du kan framföra önskemål om din tjänstgöring. Efter intervjun fattar nämnden beslut om tidpunkten och platsen för din tjänstgöring eller något annat beslut. Tjänstgöringens längd samt den uppgift till vilken var och en utbildas bestäms dock först i truppförbanden, då tjänstgöringen inletts.

Vid största delen av uppbåden är en representant för det uppsökande ungdomsarbetet på plats. Han eller hon hjälper dig t.ex. i studiefrågor, och du kan också diskutera andra saker som har med din livssituation att göra.

Ansökan till specialtrupper 

• Ansökan till specialtrupper sker genom separat ansökan via Försvarsmaktens elektroniska kundtjänst. Vid uppbådet förordnas man alltså inte direkt till någon specialtrupp, utan för dem som söker till en specialuppgift fastställs en reservplats, ifall den sökande inte får en plats vid specialtrupperna.   
• När det gäller ansökan iakttas varje specialtrupps egen tidtabell
• Man måste delta i uppbåd även om man ansöker till specialtrupper 
• Anvisningar om ansökan och närmare information: intti.fi/sv/uppgifter-som-kan-sokas-under-tjanstgoringen
 

´