Förundersökningen klar gällande händelserna under slutövningen för Flygvapnets trupputbildningsperiod

Huvudstaben 29.3.2019 13.14
Pressmeddelande

Huvudstaben har tidigare informerat om att man inlett en förundersökning gällande händelserna under Flygvapnets slutövning för trupputbildningsperioden, där man misstänker att beväringar utsatts för osaklig behandling.

Sammanlagt 21 misstänkta har förhörts under förundersökningen, av dem tre yrkessoldater och 18 beväringar. De brottsmisstänkta är från såväl Luftkrigsskolan som Björneborgs brigad. För alla misstänkta personers del lyder brottsrubriceringen misshandel gentemot annan soldat samt tjänstgöringsbrott.

Samtliga åtta sakägande är beväringar vid Björneborgs brigad, men deras tjänstgöring har redan hunnit avslutas.

De misstänkta brotten inträffade 26 - 27.11.2018 i samband med en krigsövning i Halli i Jämsä. Det var frågan om fasttagning och förhör av en målavdelning bestående av beväringar från Björneborgs brigad, som utfördes av en övningstrupp bestående av beväringar från Luftkrigsskolan. Närvarande var också yrkessoldater som verkade som utbildare vilka övervakade verksamheten. I situationen misstänks ha inträffat sådana övertramp vilka fyller kriterierna för misshandel och tjänstgöringsbrott. Det finns också skäl att misstänka att målavdelningens beväringar med avsikt utsatts för nedkylning genom att beröva dem kläder och skor samt att tvinga dem stå i snödrivan under lång period. En del beväringar hade också hållits kortare tid i en vak. En del av beväringarna fick lindriga köldskador som krävde läkarbesök.

Förundersökningen är nu klar och ärendet kommer att överföras till disciplinsförmannen som begärt förundersökningen, som i sin tur fattar beslut om att vidarebefordra ärendet till åklagaren för åtalsprövning. Till åklagare har utsetts Inre Finlands åklagarämbete, häradsåklagare Antti Virtanen.