Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

Ny utredning gällande diabetessjuka personers beväringstjänst

Försvarsmakten 7.2.2020 12.00
Pressmeddelande

I enlighet med Försvarsmaktens hälsogranskningsdirektiv befrias personer som lider av diabetes även i fortsättningen från tjänstgöring i fredstid.

Inom Försvarsmakten fanns under åren 2001- 2017 ett undantagsdirektiv, på vars grund en diabetiker kunde genomgå beväringstjänsten frivilligt, ifall denne inte led av några tilläggssjukdomar förknippade med diabetes och vars sockernivå bevisligen låg på en god nivå.

Under dessa 17 år genomgick drygt 100 på hälsogrunder utvalda frivilliga diabetiker militärtjänsten. Fastän det för dessa anordnades stödfunktioner gällande diabetesvård, som exempelvis en rådgivande telefon under principen 24/7, förekom det i denna grupp komplikationer relaterade till diabetes.

Huvudstaben beslöt under år 2017 avsluta försöket under den första kontingenten 2018 och igångsatte en utredning om möjligheterna till fortsatta tjänstgöringsmöjligheter för diabetiker. Den multisektoriella arbetsgruppen framlade till Huvudstaben en rapport, enligt vilken Huvudstaben 28.12.2018 beslöt att den under kontingent 1/2018 avslutade praxisen gällande diabetikers militärtjänstgöring, inte startas på nytt på grund av riskerna för tjänstgöringssäkerheten.

På försvarsminister Antti Kaikkonens initiativ genomfördes ännu under höstperioden en specialgranskning varvid också läget i de nordiska länderna granskades. På basis av medicinska utredningar och bedömningar är riskerna för diabetikers tjänstgöringssäkerhet alltjämt alltför stora varför diabetiker även framledes befrias från tjänstgöring under fredstid.