Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Kommendören för försvarsmakten

Huvudstaben 23.12.2018 8.00
Pressmeddelande

Julhälsning till de finländska fredsbevararna

Finländska fredsbevarare

Försvarsmakten har i år firat sina hundra år av verksamhet. Medverkan i fredsbevarandet och i den militära krishanteringen har hört till Försvarsmaktens uppgifter sedan år 1956, då Finland skickade sina första fredsbevarare till Suez. Under tidernas gång har uppemot 50 000 finländare tjänstgjort i sammanlagt omkring femtio fredsbevarings- och krishanteringsoperationer runtom i världen. I ljuset av dessa siffror är det lätt att förstå Finlands rykte som krishanteringens stormakt och landets starka insats för att internationella problem.

Behovet av krishantering i världen har emellertid inte avtagit. Ni nu omkring fyrahundra finländska fredsbevarare som för närvarande deltar i nio trupp-, rådgivnings- och observatörsoperationer runtom i världens förtäljer påtagligt behovet av tryggandet och byggandet av fred ännu idag.

Kraven på fredsbevararna ökar kontinuerligt i världens konflikthärdar. Konflikterna blir allt med mångfacetterade. Samtidigt kan såväl statliga konflikter, brottslighet som ekonomiska och politiska spänningar vara involverade. Även områdets olika aktörer ökar i antal och läget kan bli allt mer oklart. Det kan exempelvis vara svårt att avgöra vem representerar vem och på vilken sida någon är. Representanterna för det internationella samfundet måste i allt större grad ta hand om sin egen säkerhet, och de kan också mot sin vilja bli indragen som part i stridigheterna.

Utvecklingen har lett till det att internationella organisationer strävar efter att utveckla krishanteringen i en mer helhetsbetonad riktning, med andra ord koppla ihop den militära och den civila krishanteringen jämte olika stödfunktioner till en så integrerad helhet som möjligt. Det behövs också allt mer teknisk militärmakt och samtidigt dyrare förmågor för tryggandet av fredsbevararnas säkerhet jämte uppdraget att trygga området och dess invånare. Bakom all verksamhet finns människorna. Även fredsbevararnas förmåga, såväl den militära som den kulturella, utsätts för allt större krav.

Det är berättigat att konstatera, att större delen av de nämnda utmaningarna har man lyckats ta hänsyn till på förhand inom Finlands krishanteringstrupper. Till operationerna har man kunnat sända kunniga och motiverade trupper med tillräckligt personspecifikt och truppspecifikt materiel. De har både på basis våra egna bedömningar och utomstående respons, klarat av de krav verksamhetsområdet ställt. Det är emellertid säkert, att vi ständigt bör vara vakna för förändringar, oberoende huruvida de riktas mot materielet, verksamhetssätten eller förmågan.

Finländarnas arbete för tryggandet och byggandet av fred kommer att behövas även framledes. Ni fredsbevarare fortsätter nästa år som Finlands representanter i sammanlagt tio krishanteringsoperationer i Afghanistan, Israel, Irak, Kosovo, Kuwait, Libanon, Mali, Somalia, Syrien och på Medelhavet. Jag tackar er för er anmärkningsvärda arbete i världens krisområden och er insats för freden.

Jag önskar er en fridfull juletid och framgång år 2019.

 

Kommendören för försvarsmakten

General Jarmo Lindberg