Hoppa till innehåll

Övningen Locked Shields 19 stärker cyberförsvarsförmågan

Försvarsmaktens ledningssystemcentral
Utgivningsdatum 8.4.2019 10.44
Pressmeddelande

Försvarsmakten deltar i cyberförsvarsövningen Locked Shields 2019 (LS19) 8 - 12.4.2019. Övningen arrangeras och leds av Natos cyberkompetenscenter (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, CCDCOE).

Försvarsmakten bildar en nationell övningsavdelning som deltar i övningen i Finland och skickar representanter till lednings- och spelorganisationen i Estland.

"Ett trovärdigt cyberförsvar förutsätter internationellt samarbete, yrkesskicklig personal och reservister. Övningen LS19 är den största tekniska cyberförsvarsövningen i världen och erbjuder utmärkta möjligheter att utveckla det internationella samarbetet och att stärka personalens och reservisternas kompetens. Finlands övningsavdelning, d.v.s. den blå gruppen, har bildats av försvarsmaktens personal, kadetter som avlägger sina studier, reservister och cyberbeväringar. Avdelningens totala styrka uppgår till ca fyrtio personer", berättar chefen för cyberavdelningen vid Försvarsmaktens ledningssystemcenter, överstelöjtnant Harry Kantola.

Övningsscenariot är fiktivt och övningen genomförs i en IT-miljö som skapats för ändamålet. De deltagande trupperna skyddar kritisk infrastruktur och kritiska informationssystem mot cyberangrepp. Övningens ledningsorganisation finns i Estland och övningstrupperna deltar via fjärruppkoppling från sina hemländer.

De bästa väljs ut till cyberförsvarets reserv

En övergripande målsättning med övningen LS19 är att testa och öva upp de deltagande gruppernas kunskaper i att avvärja och förhindra cyberanfall samt att rapportera om dessa.

Försvarsmaktens målsättning är att stärka den anställda personalens och de värnpliktigas kunnande i att avvärja cyberhot. Genom övningen vill man även säkerställa reservisternas kompetens och deras placering i cyberförsvarsuppgifter.

Här kan du läsa mer om övningen: https://ccdcoe.org

En av de reservister som deltar i övningen är cyberexpert Mikko Kenttälä. Kenttälä leder den tekniska delens Linux- och nätverksteam i Finlands blå grupp.

Här kan du läsa mera om Mikko Kenttäläs uppgifter under övningen Locked Shields 2019: https://puolustusvoimat.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/kyberpuolustus-tarvitsee-osaavia-reservilaisia