Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens rättsövervakningskanal tas i riksomfattande bruk

Huvudstaben
4.10.2021 9.55
Pressmeddelande

Huvudstaben tar en rättsövervakningskanal i bruk inom hela försvarsmakten 4.10.2021. Kanalen erbjuder de anställda en möjlighet att lyfta fram eventuella laglighetsproblem. Europeiska unionens lagstiftning förutsätter att alla medlemsstater tar i bruk motsvarande rapporteringskanaler före 17.12.2021.

Rättsövervakningskanalen är en intern rapporteringskanal som är avsedd att användas av försvarsmaktens personal. Via kanalen är det möjligt att elektroniskt rapportera eventuella juridiska problem eller otillåtna metoder som man har observerat till Huvudstabens laglighetskontroll. Det är också möjligt att lämna meddelanden på Försvarsmaktens intranet.

Försvarsmakten genomförde tidigare ett pilotförsök med en egen rättsövervakningskanal i fem förvaltningsenheter under tiden 15.9.2020 – 15.3.2021. I försökets förberedande skede hade man identifierat vissa risker och farhågor i fråga om användningen av kanalen, men i försöksskedet framkom inga situationer, där man kunde anse att riskerna skulle ha realiserats.

Syftet med att inrätta en rättsövervakningskanal är att erbjuda personalen en enkel väg för att i ett tillräckligt tidigt skede lyfta fram misstankar om potentiella laglighetsproblem eller olagliga metoder i situationer, där det annars kan kännas svårt att ta upp frågan. Härigenom stöder och stärker rättsövervakningskanalen ett förtroendet och förvaltningskulturen inom Försvarsmakten.

Europeiska unionens lagstiftning kommer att kräva att juridiska personer inom den privata och offentliga sektorn i alla medlemsstater inrättar interna rapporteringskanaler för rapportering av olaglig verksamhet eller rättsmissbruk och för uppföljningen av dessa (Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd av personer som rapporterar brott mot unionsrätten). Även Finland måste som medlem i Europeiska unionen, införliva direktivet i sin nationella lagstiftning senast 17.12.2021. Vid Försvarsmakten har man förutsett den kommande lagens krav och förberett sig på att införa en rapporteringskanal. Försvarsmakten följer med lagstiftningsprocessen som hänför sig till regeringens proposition med förslag till lag om skydd av personer som rapporterar brott mot unionsrätten och vidtar eventuella åtgärder avseende den 17.12.2021 ibrukvarande rapporteringskanalen, då lagstiftningsprocessen framskrider. 

Ibruktagandet av rättsövervakningskanalen förändrar eller begränsar inte personalens möjligheter att även i framtiden vända sig till riksdagens justitieombudsman om klaganden anser att Försvarsmakten eller en tjänsteman där inte har följt lagen eller uppfyllt sina skyldigheter, eller om klaganden misstänker att grundläggande och mänskliga rättigheter inte har förverkligats på ett korrekt sätt. Riksdagens justitieombudsman som den högsta utomstående laglighetsövervakaren kommer således att fortsätta att övervaka lagligheten i bl.a. Försvarsmaktens verksamhet.