Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens laglighetsprövning över arrangemangen för tre övningar i Lemmenjoki har avslutats

Försvarsmakten
22.12.2020 9.00
Pressmeddelande

Försvarsmakten har självuppföljt lagligheten i samband med tre övningar som anordnats vid Flygvapnets Lapinmaja-stiftelses stuga i Lemmenjoki. I granskningen konstateras att händelserna är jämförbara med möten med intressenter och att det tidigare tillvägagångssättet inte kan fortsätta. I många av de frågor som nämns i beslutet har korrigerande åtgärder redan vidtagits inom Flygvapnet.

De tre övningarna som varit föremål för utredningar, ger det ingen klar bild av huruvida övningarna i fråga uppnår syftet för frivilliga övningar, enligt definitionen i lagstiftningen. Baserat på beställningar, program och bevismaterial, gav de i fråga varande frivilliga övningarna från 2017 en bild av att det mer varit fråga om representativa evenemang, snarare än övningar med målsättning att utbilda militära färdigheter.    

Det har varit praxis inom Flygvapnet att betrakta intressentevenemang som frivilliga övningar, som i själva verket borde jämföras med exempelvis seminarier. Arrangemangen har sammanblandat begreppen repetitionsövning, frivillig övning och intressentevenemang jämte relevanta normer för dylika evenemang, på ett sätt som inte kan anses lämpligt. Försvarsmaktens frivilliga övningar får inte genomföras för anordnandet av exempelvis intressentverksamhet eller fritidsevenemang.

Dessutom har det i beslutet fastställts, att det i allmänhet är förbjudet att skaffa, inneha, erbjuda eller ta emot alkohol som gåva, ej eller nyttja alkohol under Försvarsmaktens övningar. I beslutet har man också granskat de olika anskaffningarna som gjorts för övningarna. I beslutet framhålls att det inte funnits tillräcklig grund för dylika anskaffningar till de övningar som nu granskats.

I laglighetsgranskningen har dessutom Lemmenjokis lämplighet som övningsplats bedömts. Motiveringarna varför just Lemmenjoki valts till övningsplats, är enligt Huvudstabens uppfattning, inte tillräckliga. Flygvapnet borde ha övervägt eller företagit utredning om andra alternativ.

Flygstaben har inlett granskning och precisering av direktiven samt företar en granskning av utvecklingsbehoven för övervakningen. Enligt Huvudstaben bör särskild uppmärksamhet ägnas åt övervakningen av den tydliga åtskillnaden och efterlevnaden av, å ena sidan övningar enligt värnpliktslagen, övningar enligt lagen om frivilligt försvar, och å andra sidan intressent- och representationsevenemang.