Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

Seminariet Digitalisering och artificiell intelligens inom försvaret

Huvudstaben 9.9.2019 9.00
Pressmeddelande

Den snabba teknologiska utvecklingen förändrar samhället på ett övergripande och djupgående sätt. I synnerhet digitaliseringen och det ökande antalet applikationer inom artificiell intelligens är omvälvande även för försvaret och medför såväl möjligheter som hot. De nya teknologierna utmanar försvarsförvaltningen i hela världen att utveckla sin verksamhet och sin kompetens.

Europa måste följa den teknologiska utvecklingen och utnyttja de möjligheter som den för med sig när det gäller att utveckla de militära prestationsförmågorna. Även de svagheter som utvecklingen innebär, till exempel cyberhot och metoder för elektronisk krigföring kräver uppmärksamhet. Försvaret måste utvecklas på en rättsligt och etiskt hållbar grund, så att krigets rättsregler respekteras.

Finland vill väcka diskussion bland EU-länderna om vilka följder digitaliseringen och utvecklingen av artificiell intelligens får inom försvarssektorn. Målet är att identifiera EU:s befintliga verktyg för att utveckla det nationella och europeiska kunnandet och teknologierna. Det är viktigt att söka samarbetsmöjligheter såväl inom unionen som med partner som Nato och Förenta staterna.

Försvarsmakten arrangerar i anslutning till detta tema seminariet Digitalization and Artificial Intelligence in Defence i Helsingfors 9.9.2019. Som värd för seminariet som ingår i programmet för Finlands EU-ordförandeskapsperiod fungerar Försvarsmaktens strategichef, generallöjtnant Kim Jäämeri. Hedersgäster vid evenemanget är Europeiska unionens militära kommitté i sin helhet. Till seminariet har ca 200 deltagare från företag, forskningsvärlden samt försvarsförvaltningarna i EU-länderna inbjudits.

Sakkunniga talare under seminariet är bl.a. Nokias styrelseordförande Risto Siilasmaa, chefen för Europeiska unionens militära stab, generallöjtnant Esa Pulkkinen, digitaliseringschef Peter Weckesser från Airbus Defence and Space samt Reaktors planeringschef Leo Heng.

Målsättningen med evenemanget är att identifiera de viktigaste teknologiska trenderna och analysera deras verkningar med tanke på utvecklingen av försvaret. Genom diskussionerna strävar man också efter att skapa grunden för etiken inom de nya försvarsteknologierna och för en ändamålsenlig reglering av dem.