Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Bästa resultat någonsin av beväringarnas slutenkät

Försvarsmakten
3.7.2020 9.00
Pressmeddelande

Beväringarnas försvarsvilja och tillfredsställelse med tjänstgöringstiden är på den bästa nivån någonsin, specialarrangemangen på grund av coronaepidemin till trots, framgår av slutenkäten för de beväringar som hemförlovades i juni 2020.

Beväringarnas betyg över försvarsviljan jämte tillfredsställelsen med tjänstgöringen hos de beväringar som hemförlovades låg nivån 4,3 - på en skala från 1-5 (för ett år sedan 4,2). Chefer prisas också för sin verksamhet, eftersom de bästa betygen i beväringarnas slutenkät är "Betyg över stampersonalen" på 4,4 (4,3 för ett år sedan), ”betyg över officersaspiranter" 4.2 (4.2) och "betyg för gruppchefer" 4,0 (3,9).

- Resultaten visar, att även om vi i år, på grund av coronapandemin varit tvungna att ta till exceptionella åtgärder jämfört med förut, är beväringarnas försvarsvilja, vi-anda och tjänstgöringsmotivation, trots långa perioder i tjänstgöring utan permission,  på en mycket hög nivå". Beväringarna har visat förmåga att anpassa sig till förändringarna och berömvärt skött sin tjänstgöring undantagsläget till trots, konstaterar överstelöjtnant Ari Lehmuslehti från generalstabens utbildningsavdelning.

Samtidigt, i och med kontingent 1/20 har vid Försvarsmaktens alla truppförband tagits i pilotbruk ett nytt utbildningssystem Utbildning 2020

Inlednings-, avbrotts- och slutenkäterna för varje kontingent ger Försvarsmakten beväringarnas syn på utbildningens kvalitet. Responsundersökningarna innehar en anmärkningsvärd roll för utvecklandet av beväringsutbildningen. Responsresultatet analyseras på samtliga ledningsnivåer, från Huvudstaben till grundenheterna. På lång sikt har de inhämtade resultaten legat på en god nivå.