Hoppa till innehåll

Manövern Aurora 17 avslutas

Huvudstaben
Utgivningsdatum 29.9.2017 12.00
Pressmeddelande

Försvarsmakten medverkade i Sveriges försvarsmakt huvudkrigsövning Aurora 17 med övningstrupper från armén, marinen och flygvapnet. I manövern deltog från Sverige omkring 19 000 soldater och andra myndigheter, samt trupper från Finland, Litauen Norge, Polen, Frankrike, Danmark, Estland och Förenta Staterna. Manövern avslutas på fredag 29.9.2017.

Övningen genomfördes som en del av det militära samarbetet mellan Finland och Sverige (FISE). Målsättningen med den nationella medverkan var att utveckla såväl samarbetet mellan Finland och Sverige som den internationella militära samverkan samt att öka finländarnas förmåga i en multinationell verksamhetomgivning. Dessutom ställde försvarsgrenarna i övningen sina egna funktionella målsättningar. Prestationskapaciteten och förmågan utvecklades för alla förvarsgrenars del i de mångsidiga övningsscenarier som den internationella övningen erbjöd.

– Aurora 17 har varit en krävande internationell manöver, där vi lärt oss mycket och fått erfarenhet av såväl planeringen som genomförandet, vilket även tjänar utvecklandet av det egna försvaret och övningsverksamheten, konstaterar den finska övningsstyrkans äldste, överstelöjtnant Marko Leppänen.

Armén fick erfarenhet av exempelvis truppförflyttningar, gemensamt ledande och olika verksamhetssätt. Kommendören för Satakunta jägarbataljon, överstelöjtnant Tapio Huhtamella menar att de krävande förhållandena jämte terrängen i Aurora 17 utmanade övningsstyrkan.

– Aurora 17 var ett utmärkt mått på att finnarnas och svenskarnas utbildning och förmåga vilar på en god grund. Tillämpandet av de grundläggande metoderna för strid lyckades i krävande förhållanden. Dessutom fick vi under bara några dagar en gemensam stridtrupp utbildad, som klarar av att genomföra gemensamma operationer, betonar Huhtamella.

Marinen övade i staben för en gemensam finsk-svensk marin stridstrupp bland annat ledandet av en stridstrupp och en fartygsavdelning i krävande kust- och havsoperationer. Manövern utvecklande gemensamma verksamhetssätt i stridsavdelningen samt möjliggjorde övande i samarbete med de deltagande ländernas marina prestationsförmågor. Aurora 17 var för marinen en bra fortsättning på övningen Northern Coast och tjänade målsättningarna för samarbetet mellan Finland och Sverige inom ramen för FISE-konceptet.

Flygvapnets övningsavdelning medverkade i manövern ända till avslutningsdagen. Finländarna kom åt att öva det operativa ledandet en särskild flygavdelning i en internationell verksamhetsomgivning och samverkan med Sveriges flygvapen. De centrala delområdena för samverkans del var olika luftförsvarsuppdrag såsom egentlig flygverksamhet, ledandet av flygverksamheten samt stödjande. Dessutom deltog den finländska flygavdelningen i samoperationer och deras planering och ledande i samverkan med de andra övningsparterna.

På basis av iakttagelser och erfarenheter kan samverkan mellan Finland och Sverige fördjupas ytterligare och förbättra funktionella och ekonomiska lösningar. Finlands medverkan i Aurora 17 tjänade uppnåendet truppernas utbildningsmålsättningar och var samtidigt för Försvarsmakten en fenomenal möjlighet att öva samverkan mellan försvarsgrenarna i en internationell verksamhetsomgivning. Utöver detta spelade, övandet av trupp- och materielkoncentrationen jämte internationell handräckning i enlighet med Försvarsmaktens 3:e huvuduppgift, en betydande roll.

 

Kädenlyönti