Hoppa till innehåll

Bild Försvarsmakten, Esa Syvänen.

Skyddsområden vid finska kusten

Anvisningar för personer och fartyg för färd, vistelse och verksamhet inom skyddsområden på Finlands territorialvatten.

Dessa bestämmelser gäller alla oberoende av nationalitet.

Begränsningar inom skyddsområdena och befogenhetsreglementen

Bestämmelserna angående skyddsområden begränsar inte längre i och för sig rätten att röra sig inom skyddsområdena, med undantag för vistelse i närheten av utmärkta militärområden (17 § 1.4).

Enligt territorialövervakningslagen 17 § är det på ett skyddsområde inte utan tillstånd tillåtet

  • att dyka med dykarutrustning eller utöva andra undervattensaktiviteter som inte normalt hör till sjöfarten, såsom till exempel att fästa bojar vid bottnen, samla upp bottenmaterial, dumpa material, lägga ned kabel.
  • att fiska med fångstredskap som släpas längs bottnen eller med tunga fångstredskap som är förankrade vid bottnen, såsom not, trål eller storryssja. Begränsningen gäller inte mete, pilkning, fiske med agn eller katsa, mjärde, vanlig ryssja eller nät;
  • att ankra med andra båtar än fritidsbåtar utanför ankarplatser som är utmärkta på de finländska sjökorten, såvida det inte är nödvändigt med tanke på sjöfartens säkerhet, ett övermäktigt hinder eller en nödsituation. Med fritidsbåt avses en båt vars skrov är under 24 meter långt och som är avsedd för idrotts- och fritidsbruk;
  • att på allmänt vatten utanför allmän farled färdas på ett avstånd mindre än 100 meter från sådana landområden som används av försvarsmakten och på vilka det med stöd av lag är angivet att landstigning är förbjuden. Bestämmelsen gäller också färder på isen. Tillståndsplikten gäller inte färd på enskilt vatten och inte heller i utprickad farled som ligger mindre än 100 meter från ovannämnda militärområde. Passerbevis för militärområde som ligger inom skyddsområde berättigar till färd inom den ovan nämnda 100-meterszonen. Tillståndsplikten gäller inte myndighet som sköter sina tjänsteuppgifter på skyddsområdet. I detta fall bör dock militär- eller gränsbevakningsmyndighet underrättas så fort som möjligt.

Ett med stöd av lagen beviljat skyddsområdestillstånd befriar inte från ansökan om andra tillstånd som enligt lagen är nödvändiga för önskad aktivitet. För vistelse inom militärområde krävs dessutom enligt lagen om försvarsmakten 2b § ett tillstånd av försvarsmaktens regionala förvaltningsmyndigheter eller lokalmyndigheter.