Experter på skydd av civila på kurs om NATO:s och FN: s strategier för skydd av civila

Försvarshögskolan 5.4.2019 11.32
Pressmeddelande
Harri Westerlund ja Virpi Levomaa

Denna kurs som fokuserar på skydd av civila har utvecklats i samarbete med NATO, FN och neutrala civila organisationer.

En pilotversion av kursen anordnades i oktober 2018, och Försvarsmaktens internationella center kommer att genomföra kursen 3-10 april 2019 certifierad av NATO. Syftet med kursen för NATO:s och FN: s strategier för skydd av civila (NATO-UN PoC), är att sammanföra företrädare för intressegrupper som sysslar med skydd av civila, att utveckla samarbetet och den ömsesidiga förståelse grupperna emellan. Ett brett spektrum av organisationer deltar i kursen. Deltagare från 12 länder och lärare från 9 deltar i kursen. Deltagarna representerar olika delar av FN och NATO, icke-statliga organisationer, från försvarsmakter och ministerier i ett antal nationer jämte organisationer som fokuserar på skydd av civila.

Kursen med fokus på skydd av civila syftar till att bredda deltagarnas förståelse för detta komplicerade ämne

Skyddet av civila syftar till att förebygga och bemöta det hot om våld som civila utsätts för. Detta inbegriper en rad omfattande verksamheter som på ett grundläggande sätt inbegriper både militära och civila element och polisen, för att inte tala om neutrala civila organisationer. Den kurs som inleddes i Sandhamn i början av april kommer att klargöra FN: s, NATOS och de civila organisationernas roller och förfaranden för att skydda civila både i kris hanteringsinsatser och i konfliktområden.

Enligt FN: s definition består begreppet skydd av civila av skydd med interaktiva medel, inklusive politiska åtgärder och integration av samhället i verksamheten. Att ge fysiskt skydd och stödja byggandet av en säker miljö omfattas dessutom av mandatet att skydda civila. NATO:s definition utvidgar skyddet av civila till att även omfatta till gång till oumbärliga tjänster och varor. NATO:s definition av skydd av civila inbegriper alla åtgärder som syftar till att minska eller förhindra negativa effekter av NATO:s eller NATO-ledda militära operationer. NATO-UN PoC Course närmar sig skyddet av civila på många nivåer, med ett multisignifikant tema med en mängd intressen och konsekvenser.

Kursens mål är att lära studenterna hur man identifierar grupper som kan orsaka våld eller hota civilbefolkningen. Deltagarna kommer att lära sig hur man reagerar på våld mot civila och därmed förhindra hot från att växa fram. Kursen kommer också att inriktas på det hot om våld som kan orsakas av militära organisationers egen verksamhet, hur man förebygger och minimerar den. Den typ av hot som de civila kan utsättas för, inbegriper bland annat sexuellt och könsrelaterat våld i samband med konflikter. Även politiskt våld, brottslighet och terrorism samt barndom och ungdom analyseras med tanke på skyddet av civila.

Kännedom om olika intressegruppers aktiviteter stöder fredsbyggande i militära operationer

Huvudinstruktör Virpi Levomaa och ledaren för kursen, överstelöjtnant Harri Westerlund, som ansvarar för kursarrangemangen, säger att alla organisationer som verkar i konfliktområden, både militära och civila organisationer, behöver varandra för att kunna ge ett maximalt skydd för civila. Levomaa och Westerlund uppger att på kursen kommer civila organisationer ges möjlighet att fördjupa sin förståelse över soldaters agerande under svåra omständigheter, medan soldater förses med verktyg för att skydda civila bättre beaktat i samarbete med andra aktörer.

Genom interaktion kommer kursen att ge en möjlighet att förena olika perspektiv och intressen ägnade att förbättra rutiner i framtiden, menar Westerlund och Levomaa. På denna sjudagarskurs kommer en hel del aktiva undervisningsmetoder att användas. Undervisningen kommer bland annat att omfatta grupparbeten, paneldiskussioner och interaktiva föreläsningar.

I fredsbevarande frågor investerar Finland i utbildning

FN: s fredsbevarande ministermöte fredagen den 29 mars 2019 i New York blev världens största möte om fredsbevarande. Bland annat var målen för mötet att se till att medlemsnationerna förbinder sig till de utbildnings-och kapacitetskrav som fastställts av FN och att säkerställa tillgången till högkvalitativa och mycket kapabla trupper för FN: s fredsbevarande operationer. Dessutom har mötet strävat efter att säkerställa politiskt stöd och nätverk för reformer som skall genomföras inom FN. Vid mötet lade Finland stor vikt vid att stödja utbildning som inbegriper fredsbevarande insatser. FINCENTS NATO-UN PoC är en del av Finlands bidrag, vilket ger eftertryck till vikten av utbildning i fredsbevarande frågor.

Representanter från följande organisationer kommer att delta i kursen:

FN - Förenta Nationerna

NATO - North Atlantic Treaty Organization

CIVIC - The Center for Civilians in Conflict

PKSOI - United States Peacekeeping and Stability Institute

NODEFIC - Norwegian Defense International Centre

PAX - Peace Organization

ICRC - International Committee of the Red Cross

CCOE - Civil-Military Co-operation Centre of Excellence