Hyppää sisältöön

KIINTEISTÖJEN TILAPÄINEN KÄYTTÄMINEN PUOLUSTUSVOIMIEN SOTILAALLISEEN HARJOITUSTOIMINTAAN KAINUUN PRIKAATIN JOHTAMISSA TAISTELUHARJOITUKSISSA 22.-26.1.2024

Kainuun prikaati
Julkaisuajankohta 30.10.2023 16.28

Puolustusvoimilla on oikeus tilapäisesti käyttää muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä, jos se on sotilaallisen harjoitustoiminnan kannalta välttämätöntä. Puolustusvoimat ei kuitenkaan saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa tai vahinkoa omaisuudelle.

Kainuun prikaatin johtaman taisteluharjoituksen alue ulottuu päätöksen liitteessä 1 oleville yksityisten omistamille alueille (harjoitusalue piirretty karttaan). Harjoitus toimeenpannaan ajalla 22.-26.1.2024.

Koska puolustusvoimat tarvitsee samalla kertaa käyttöönsä laajan alueen, jolla on huomattava määrä kiinteistöjä tai kiinteistöillä on huomattava määrä omistajia tai haltijoita, puolustusvoimien puolustushaaraesikunta, paikallishallintoviranomainen, varuskunnan päällikkö tai harjoituksen johtaja voi päättää kiinteistöjen käyttämisestä.  Päätös voidaan tällöin antaa tiedoksi hallintolain (434/2003) mukaisella yleistiedoksiannolla.

Kainuun prikaatin johtamat taisteluharjoitukset eivät ole toteutettavissa niiden laadun perusteella pelkästään puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevilla alueilla. Sodanajan joukkojen harjoittaminen edellyttää ajoittain laajojen alueiden käyttöä. Näin kyetään harjoittamaan joukkojen taktisesti oikeita käyttöperiaatteita. Tällä perusteella puolustusvoimilla on välttämätön tarve käyttää tilapäisesti sotilaalliseen harjoitustoimintaan muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä. 

Puolustusvoimilla ei ole kuitenkaan oikeutta käyttää rakennuksia, niihin liittyviä piha- ja puutarha-alueita, korjaamattomia viljelysmaita, eikä maa- ja metsätaloudellisia koekenttiä.

Kiinteistön käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta suoritetaan kiinteistön omistajalle tai haltijalle käyvän hinnan mukainen korvaus. Vahingon ilmetessä pyydetään ottamaan yhteyttä harjoituksen aikana harjoituksen ympäristöstä vastaavaan henkilöön vahingon laadun ja määrän toteamiseksi. Harjoituksen jälkeen todettujen vahinkojen osalta pyydetään ottamaan yhteyttä Kainuun prikaatiin. 

Tämä hallinnollinen päätös annetaan tiedoksi yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla liitteen 2 mukaisesti. Tämä ilmoitus julkaistaan Puolustusvoimien kuulutuksissa ja yleistiedoksiannoissa, (puolustusvoimat.fi/kuulutukset).

Kiinteistön käyttöä koskevaa päätöstä voidaan noudattaa muutoksenhausta huolimatta, jollei hallinto-oikeus kiellä täytäntöönpanoa. Kiinteistön käyttöä koskevaa sopimusta koskeva riita käsitellään hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa siten kuin laissa oikeudenkäynnissä hallintoasioissa säädetään.

Tähän päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin laissa oikeudenkäynnissä hallintoasioissa (808/2019) säädetään. Oikaisuvaatimusohje liitteenä 3.

Asiaan (ml. vahinkoasiat) saa lisätietoja Kainuun prikaatista p. 0299 451 182.
 

Yleistiedoksianto
´