Hyppää sisältöön

Puolustusvoimien palkatun henkilöstön kyky palvelustehtävien hoitamiseen on erinomaisella tasolla huolimatta poikkeuksellisen ajan tuomista lisähaasteista

Puolustusvoimat
16.12.2020 9.00
Tiedote

Kuluneen vuoden aikana Puolustusvoimissa on järjestetty kaksi työmenetelmiä, työilmapiiriä ja henkilöstön tuntoja kartoittavaa kyselyä. Tulokset kyselyistä ovat rohkaisevia.

Hyvät tulokset henkilöstökyselyistä

Vuoden aikana on järjestetty kaksi laajempaa työmenetelmiä, työilmapiiriä ja henkilöstön tuntoja kartoittavaa kyselyä. Syksyllä järjestettiin varsinainen vuosittainen työilmapiirikysely, tähän kyselyyn vastasi n. 80% työntekijöistä (n. 10 000 vastaajaa). Keväällä järjestettiin kevennetty työilmapiirikysely – kyselyyn vastasi puolet palkatusta henkilöstöstä. 

Keskeiset tulokset uusista kyselyistä ovat rohkaisevia: jaksamisen, palautumisen ja jokapäiväisistä tehtävistä suoriutumisen tunnetta mittaavat summamuuttujat saavuttivat viisiportaisella asteikolla tuloksen 4. Tulos on vuodesta 2015 alkaen ollut nousussa. Tuloksen myönteistä kehittymistä tukevat vuosi vuodelta vähenevät sairauspoissaolojen määrät.

Henkilöstö kokee Puolustusvoimat hyvänä työnantajana. Työnantajakuvaa mittaavat vastaukset saavuttivat yhteistuloksen 3,8. Myös tämä tulos on kehittynyt positiivisesti viime vuosina.

Tähtäimessä hyvän tason ylläpitäminen

Hyvästä tuloksesta huolimatta Puolustusvoimissa on työntekijöitä, joilla on jaksamiseen liittyviä haasteita - tähän liittyen on otettu käyttöön muun muassa työkyvyn aktiivisen tuen malli. Hallintoyksikköön nimetty työkykyvastaava on esimiesten tukena työntekijää lähellä ja auttaa tarvittaessa ennakoiden työelämän haasteissa. Puolustusvoimallinen tilannekuva henkilöstön työkyvystä muodostetaan Pääesikunnassa. 

Puolustusvoimissa on kyky ja halu kehittää henkilöstön työhyvinvointia myös työnjohdollisin keinoin. Meripalvelun osalta on sovittu ammattijärjestöjen kanssa erityisestä kokeilusta, jolla aluspalveluksessa olevan henkilöstön jaksamista pyritään tukemaan. Meripalvelun tavoin sotilaalliset harjoitukset eroavat luonteeltaan normaalista päivittäisestä työnteosta. Harjoitustoiminnan kehittämiseksi muodostetaan vuonna 2021 erillinen seurantaryhmä, jonka havaintojen perusteella ohjeistusta vielä kehitetään. Kehittämisen lähtökohtana on muun muassa estää liian suurten harjoitusvuorokausimäärien kertyminen yksittäisille henkilöille.

Alkuvuonna 2021 julkaistavassa henkilöstötilinpäätöksessä analysoidaan tarkemmin tunnuslukuja henkilöstön määrään, saatavuuteen, sitoutumiseen, osaamiseen ja toimintakykyyn liittyen.