Hyppää sisältöön

Yleistiedoksianto - Panssariprikaatin päätös 1.12.2023

Julkaisuajankohta 3.1.2024 8.22

Puolustusvoimilla on oikeus tilapäisesti käyttää muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä, jos se on sotilaallisen toiminnan kannal-ta välttämätöntä. Puolustusvoimat ei kuitenkaan saa aiheuttaa tarpee-tonta haittaa tai vahinkoa omaisuudelle.

Panssariprikaati on tehnyt puolustusvoimista annetun lain 14 §:n pe-rusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustus-voimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan.
Panssariprikaatin johtama harjoitus ulottuu päätöksen liitteessä 1 mai-nituille puolustusvoimien ulkopuolisten tahojen omistamille kiinteis-töille. Harjoitus toteutetaan 15.-19.1.2024.

Kyseinen harjoitus ei ole toteutettavissa sen laadun perusteella pel-kästään puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevilla alueilla. PEVA124 harjoitusjoukkojen toiminnan harjoittelu edellyttää toimin-nan laajentamista myös puolustusvoimien käytössä olevien alueiden ulkopuolelle.
Puolustusvoimilla ei ole kuitenkaan oikeutta käyttää rakennuksia, nii-hin liittyviä piha- ja puutarha-alueita, korjaamattomia viljelysmaita eikä maa- ja metsätaloudellisia koekenttiä.

Kiinteistön käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta suoritetaan kiin-teistön omistajalle tai haltijalle käyvän hinnan mukainen korvaus. Va-hingon ilmetessä pyydetään ottamaan yhteyttä jäljempänä mainittuun Panssariprikaatin yhteyshenkilöön vahingon laadun ja määrän totea-miseksi. Harjoituksen jälkeen todettujen vahinkojen osalta pyydetään ottamaan yhteyttä Panssariprikaatin esikuntaan.

Kyseinen harjoitus ei ole toteutettavissa sen laadun perusteella pel-kästään puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevilla alueilla. Edellä mainitulla perusteella puolustusvoimilla on välttämätön tarve käyttää ti-lapäisesti sotilaalliseen harjoitustoimintaan muita kuin pysyvässä käy-tössään olevia kiinteistöjä.

Asiaa Panssariprikaatissa hoitaa majuri Mikko Seppänen (0299 442130) ja kapteeni Petteri Rankinen (0299 442439)

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Tähän päätökseen tyytymätön voi vaatia kirjallisesti oikaisua. Oikai-suvaatimusohjeet ovat liitteessä 2.

Liitteenä 3 on hallintolain (6.6.2003/434) mukainen yleistiedoksianto verkkosivulla julkaisemista varten ja median käyttöön.


Prikaatin komentaja
Eversti    Rainer Kuosmanen

Osastoupseeri
Kapteeni    Petteri Rankinen

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Yleistiedoksianto
´