Hyppää sisältöön

KIINTEISTÖJEN TILAPÄINEN KÄYTTÄMINEN PUOLUSTUSVOIMIEN SOTILAALLISEEN HARJOITUSTOIMINTAAN 1.-5.7.2024

Julkaisuajankohta 10.6.2024 16.13
Tiedote

Puolustusvoimilla on oikeus tilapäisesti käyttää muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä, jos se on sotilaallisen harjoitustoiminnan kannalta välttämätöntä. Puolustusvoimat ei kuitenkaan saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa tai vahinkoa omaisuudelle.

1. Laki puolustusvoimista (22.12.2009/1617) 14§    
2. KAIPR ak MT27068/18.12.2023 (Kainuun prikaatin toimintakäsky 2024)
3. KAINUUN PRIKAATIN TUKI MPK:N SERE B SOTVA KURSSIIN OULUSSA 1.-5.7.2024, MU8367
KIINTEISTÖJEN TILAPÄINEN KÄYTTÄMINEN PUOLUSTUSVOIMIEN SOTILAALLISEEN HARJOITUSTOIMINTAAN 1.-5.7.2024

Kainuun prikaatin johtaman harjoituksen alue ulottuu päätöksen liitteessä 1 oleville yksityisten omistamille alueille (harjoitusalueet piirretty kart-taan). Harjoitus toimeenpannaan ajalla 1. - 5.7.2024.

Koska puolustusvoimat tarvitsee samalla kertaa käyttöönsä laajan alueen, jolla on huomattava määrä kiinteistöjä tai kiinteistöillä on huomattava mää-rä omistajia tai haltijoita, puolustusvoimien puolustushaaraesikunta, pai-kallishallintoviranomainen, varuskunnan päällikkö tai harjoituksen johtaja voi päättää kiinteistöjen käyttämisestä.  Päätös voidaan tällöin antaa tie-doksi hallintolain (434/2003) mukaisella yleistiedoksiannolla.

Kainuun prikaatin johtama harjoitus ei ole toteutettavissa niiden laadun perusteella pelkästään puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevilla alueilla. Joukkojen kouluttaminen edellyttää ajoittain laajojen alueiden käyttöä. Näin kyetään harjoittamaan joukkojen oikeita käyttöperiaatteita. Tällä perusteella puolustusvoimilla on välttämätön tarve käyttää tilapäi-sesti sotilaalliseen harjoitustoimintaan muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä. 

Puolustusvoimilla ei ole kuitenkaan oikeutta käyttää rakennuksia, niihin liittyviä piha- ja puutarha-alueita, korjaamattomia viljelysmaita, eikä maa- ja metsätaloudellisia koekenttiä.

Kiinteistön käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta suoritetaan kiinteis-tön omistajalle tai haltijalle käyvän hinnan mukainen korvaus. Vahingon ilmetessä pyydetään ottamaan yhteyttä harjoituksen aikana harjoituksen ympäristöstä vastavan henkilöön vahingon laadun ja määrän totea-miseksi. Harjoituksen jälkeen todettujen vahinkojen osalta pyydetään ot-tamaan yhteyttä Kainuun prikaatiin. 

Tämä hallinnollinen päätös annetaan tiedoksi yleistiedoksiantona viran-omaisen verkkosivuilla liitteen 2 mukaisesti. Tämä ilmoitus julkaistaan Puolustusvoimien kuulutuksissa ja yleistiedoksiannoissa, (puolustusvoi-mat.fi/kuulutukset).

Kiinteistön käyttöä koskevaa päätöstä voidaan noudattaa muutoksen-hausta huolimatta, jollei hallinto-oikeus kiellä täytäntöönpanoa. Kiinteis-tön käyttöä koskevaa sopimusta koskeva riita käsitellään hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa siten kuin laissa oikeudenkäynnissä hallinto-asioissa säädetään.

Tähän päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin laissa oikeu-denkäynnissä hallintoasioissa (808/2019) säädetään. Oikaisuvaatimus-ohje liitteenä 3.

Asiaan saa lisätietoja Kainuun prikaatista p. 0299 456 108 ja vahinkojen osalta numerosta p. 0299 451 180.


Kainuun prikaatin komentaja
Prikaatikenraali Ari Laaksonen


Osastopäällikkö
Everstiluutnantti Ari-Matti Korhonen

´