Hyppää sisältöön

Puolustusvoimien blogi

Tällä sivulla Puolustusvoimien kenraalikunta ja asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista puolustukseen ja Puolustusvoimiin liittyvistä asioista.

Blogin kirjoittajat avaavat lukijoille Puolustusvoimien toimintaa oman toimialansa näkökulmasta. Pyrimme kertomaan vaikeistakin asioista mahdollisimman ymmärrettävästi. Kerro miten onnistuimme ja osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #PVblogi. 

Tutustu myös muihin organisaatiomme blogeihin:

Julkaisut aikajärjestyksessä:

Blogit

Asiallinen käyttäytyminen on kaikkien vastuulla (fi/sv)

Kenraalimajuri Rami Saari toteaa, että kaikkien kanssa ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta näkemyserot eivät milloinkaan saa johtaa syrjintään tai asiattomaan käytökseen. Generalmajor Rami Saari konstaterar att man inte behöver vara ense med alla, men att skillnaderna i synsätt aldrig får leda till diskriminering eller osakligt beteende. 

Julkaisupäivä 1.7.2022 12.00 Blogit Puolustusvoimat

Puolustusvoimien arvoperustaan kuuluu asevelvollisten ja palkatun henkilöstön oikeudenmukainen ja asiallinen kohtelu.

Arvojemme mukaisesti toisia ihmisiä kohtaan on käyttäydyttävä asiallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti. Tärkeää on myös huolehtia avoimesta ja rehdistä vuorovaikutuksesta. Näiden asioiden huomioiminen näkyy toiminnassamme kanssaihmisten arvostamisena, kannustamisena ja auttamisena, yhdessä tekemisenä, hyvinä tekoina sekä myönteisenä asenteena.

Puolustusvoimat on monimuotoinen yhteisö

Puolustusvoimat on kiinteä osa yhteiskuntaa. Asevelvollisuus koskettaa vuosittain kymmeniätuhansia suomalaisia joko välittömästi tai välillisesti. Nuoret tulevat asepalvelukseen ja hieman varttuneemmat kertausharjoituksiin tai vapaaehtoisiin harjoituksiin eri puolilta Suomea. Asevelvollisilla on erilaisia koulutustaustoja sekä erilaisia elämäntilanteita ja henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Puolustusvoimien työntekijätkään eivät ole mikään yhdenmukainen joukko. Meilläkin on erilaiset taustat ja erilaisia työtapoja tai näkemyksiä. Kaikkien kanssa ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta näkemyserot eivät saa johtaa syrjintään tai asiattomaan käytökseen. Erilaisuus on organisaation voimavara. Olemme kaikki erilaisia maanpuolustajia - ja se on pelkästään hyvä asia. 

Ennakoimalla voidaan ehkäistä epäasiallista toimintaa

Asiallisen käyttäytymisen kulttuuria edistävät meillä parhaiten asianmukainen koulutus, hyvä johtaminen ja nollatoleranssista viestiminen. Tärkeää on myös pyrkimys ryhmäkiinteyteen ja hyvään työilmapiiriin sekä hyvien tapojen mukaiseen käyttäytymiseen. 

Esimiestyöllä on erittäin tärkeä rooli syrjinnän ja epäasiallisen toiminnan ehkäisyssä. Esimiehen tulee johtaa omalla hyvällä esimerkillään, positiivisella asenteellaan ja alaisiaan arvostaen. Selkeällä johtamisotteella esimies saa alaisissa aikaan turvallisuuden tunteen. Esimiesten on kohdeltava kaikkia tasapuolisesti. 

Myös alaisilla on vastuu joukon toimivuudesta. Alaistaitoja ovat muun muassa hyvä asenne palvelusta, opiskelua ja työtä kohtaan sekä organisaation tavoitteiden ja oman roolin ymmärtäminen. Näihin taitoihin kuuluu vastuun ottaminen omien tehtävien hoitamisesta sekä luottamus esimiehiin ja työ- tai palvelustovereihin. 

Jokaisella on oikeus hyvään työ- ja palveluspäivään 

Varusmiespalveluksessa tai kertausharjoituksissa on välillä raskasta, mutta se voi olla toiminnan tarkoituskin. Henkisen ja fyysisen sietokyvyn testaaminen ja kehittäminen on osa sotilaan koulutusta. Myös työpaikalla voi esiintyä ristiriitoja, eikä työasioissa kaikki aina mene oman mielen mukaisesti. Kaikki epämiellyttävä ei ole kuitenkaan aina epäasiallista toimintaa.

Jos tuntuu, että raja asiallisen ja epäasiallisen välillä ylittyy, on kaikkien velvollisuus puuttua siihen tai asia pitää tuoda esimiesten tietoon. Epäasiallista toimintaa havainnut tai kokenut henkilö ei välttämättä ota kokemuksiaan itse esille. Tällöin korostuu työ- ja palvelusyhteisön jokaisen jäsenen vastuu toisistaan ja epäasiallista toimintaa kokeneen tukeminen.

Kenenkään ei pidä pelätä epäkohtien esille ottamista. Esimiesten velvollisuus on ottaa käsiteltäväksi tietoon tulleet epäkohdat viivyttelemättä. 

Tavoitteena toiminnan jatkuva parantaminen

Puolustusvoimat kehittää toimintaansa jatkuvasti. Esimerkiksi varusmiesten uusiin palautekyselyihin sisältyy kysymyksiä syrjinnästä ja epäasiallisesta käyttäytymisestä. Näiden jaksopalautteiden avulla on mahdollista seurata palveluskokemuksia tarkemmin ja puuttua epäkohtii nopeastikin. Vastaavanlainen seuranta tulee myös reserviläiskyselyihin. Palkatulle henkilöstölle toteutetaan tänä vuonna tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustutkimus, jossa myös tätä aihepiiriä kartoitetaan. Kannamme täyden vastuun tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä sekä epäasiallisen käyttäytymisen kitkemisestä.

Kuten yhteiskunnassa Puolustusvoimissakin esiintyy toisinaan ongelmia. Niitä ei saa kuitenkaan lakaista maton alle, vaan ne tulee korjata mahdollisimman nopeasti.

Kenraalimajuri Rami Saari,
Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö

Det är på vars och ens ansvar att uppträda sakligt  

Till Försvarsmaktens värdegrund hör att bemöta värnpliktiga och anställd personal rättvist och sakligt.

I enlighet med våra värderingar ska man bete sig sakligt mot andra människor och iaktta gott uppförande. Det är också viktigt att se till att växelverkan är öppen och korrekt. Att dessa saker beaktas kommer till uttryck i att vi uppskattar, uppmuntrar och hjälper våra medmänniskor, gör saker tillsammans samt i goda gärningar och en positiv attityd.

Försvarsmakten är en gemenskap som präglas av mångfald 

Försvarsmakten utgör en fast del av samhället. Värnplikten berör årligen tiotusentals finländare antingen direkt eller indirekt. De unga kommer för att göra sin militärtjänst och de aningen vuxnare till repetitionsövningar eller frivilliga övningar från olika håll i Finland. De värnpliktiga har varierande utbildningsbakgrund och personliga egenskaper och befinner sig i olika livssituationer. De som arbetar inom Försvarsmakten utgör inte heller någon enhetlig grupp. Också vi har olika bakgrund och olika arbets- eller synsätt. Man behöver inte vara av samma åsikt som alla andra, men synsätten får inte leda till diskriminering eller osakligt beteende. Olikheterna är en av organisationens resurser. Vi är olika försvarare, och det är enbart bra.    

Osakligt beteende kan förebyggas genom att vara förutseende 

Kulturen kring sakligt beteende främjas bäst hos oss genom saklig utbildning, gott ledarskap och genom att kommunicera nolltolerans Det är även viktigt att sträva efter gruppsammanhållning och ett gott arbetsklimat samt att bete sig enligt reglerna för gott uppförande.

Förmansarbetet spelar en synnerligen viktig roll när det gäller att förebygga diskriminering och osakligt agerande. I sitt ledarskap bör förmannen vara ett gott föredöme, ha en positiv attityd och uppskatta sina underordnade. Genom ett tydligt ledarskap skapar förmannen en känsla av trygghet hos dem han eller hon leder. Förmännen ska bemöta alla rättvist.  

Även de underordnade har ansvar för att truppen fungerar. Medarbetarfärdigheter är bland andra en bra attityd till tjänstgöringen, studierna och arbetet och att man förstår organisationens mål och sin egen roll. Till dessa färdigheter hör att man tar ansvar för sina egna uppgifter och att man litar på sina förmän och arbets- eller tjänstgöringskamrater. 

Var och en har rätt till en bra arbets- och tjänstgöringsdag 

Det känns ibland tungt under beväringstjänsten eller repetitionsövningar, men det kan också vara syftet med verksamheten. Att den psykiska och fysiska uthålligheten testas och utvecklas utgör en del av den militära utbildningen. Det kan även förekomma konflikter på arbetsplatsen, och i arbetsfrågor går det inte alltid som man själv skulle önska. Allt som är otrevligt är dock inte osakligt agerande.  

Om det känns som om gränsen mellan sakligt och osakligt beteende överskrids är det vars och ens skyldighet att ingripa eller föra saken vidare till förmännen. Den som observerat eller upplevt osakligt agerande tar nödvändigtvis inte själv upp sina erfarenheter. Då betonas det ansvar som varje medlem av arbets- eller tjänstgöringsgemenskapen har för varandra och för att den som upplevt osakligt agerande får stöd.  

Ingen ska vara rädd att ta upp olägenheter. Det är förmännens skyldighet att utan dröjsmål ta tag i de olägenheter som kommit till deras kännedom. 

Målet är att kontinuerligt förbättra verksamheten 

Försvarsmakten utvecklar kontinuerligt sin verksamhet. Till exempel de nya responsenkäter som riktas till beväringarna innehåller frågor om bland annat diskriminering och osakligt beteende. Med hjälp av dessa enkäter kan man noggrannare följa upp hur tjänstgöringen upplevs och ingripa i olägenheter.  En motsvarande uppföljning är på kommande i reservistenkäterna. Under detta år görs en undersökning om jämställdhet och likabehandling bland personalen, och i den tas även detta tema upp. Vi bär det fulla ansvaret för att jämställdhet och likabehandling främjas och för att osakligt beteende rensas ut.

På samma sätt som inom samhället förekommer det ibland problem även inom Försvarsmakten. Dessa får dock inte sopas under mattan, utan de bör rättas till så snabbt som möjligt..

Generalmajor Rami Saari
Personalchef vid Försvarsmakten

 
´