Väitöstilaisuus varusmiespalveluksen varhaisesta keskeytymisestä terveydellisistä syistä

Maanpuolustuskorkeakoulu 1.6.2018 12.08
Tiedote

Johtamisen ja sotilaspedagogiikan tieteenalalle lukeutuva väitöstilaisuus järjestetään 8.6.2018 Maanpuolustuskorkeakoulun Auditoriotalon Balkan auditoriossa alkaen kello 12.

Väitöstyö "Varusmiespalveluksen varhainen keskeytyminen terveydellisistä syistä" on lääketieteen lisensiaatti Matti Lehesjoen laatima. Väitöstilaisuuden vastaväittäjänä toimii dosentti Kai Parkkola Maanpuolustuskorkeakoulusta ja kustoksena toimii sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Tutkimuksen kohteena ovat ne alokkaat, joiden varusmiespalvelus oli keskeytynyt kolmen ensimmäisen palvelusviikon aikana terveydellisin syin vuonna 2011. Tarkoitus oli selvittää, mitkä seikat johtivat varusmiespalveluksen keskeyttämisen varusmiespalveluksen alkuvaiheessa, vaikka kaikki keskeyttäneet oli todettu palveluskelpoisiksi edeltävissä kutsunnoissa tai aluetoimiston järjestämissä tarkastuksissa. Peruskoulutuskaudella varusmiespalvelus keskeytyy terveydellisin syin pääosin jo kolmen ensimmäisen viikon aikana. Tutkimuskohteina olivat keskeytymisen terveydelliset syyt, ennakkoterveystarkastusten ja kutsuntojen palveluskelpoisuusluokat sekä keskeyttäneiden omat arviot terveydentilasta ja kyvystä suoriutua varusmiespalveluksesta. Tämän työn tarkoituksena oli suorittaa terveydellinen ja demografinen tutkimus varusmiespalveluksen keskeytymisen syistä sekä laatia mallinnus keskeytymisten hallinnasta hyödynnettäviksi puolustusvoimissa 2020-luvun taitteeseen.

Tutkimuksen ensisijainen tavoite oli arvioida ja kehittää palveluskelpoisuusluokitusten osuvuutta, jotta mahdollisimman moni varusmiespalvelukseen määrätyistä voisi menettelytapoja päivittämällä suorittaa varusmiespalveluksen menestyksekkäästi. Tutkimuksessa pyrittiin myös arvioimaan sitä, voidaanko varusmiespalvelusta edeltäviä terveystarkastuksia tehostamalla vähentää merkittävästi varusmiespalveluksen varhaista keskeytymistä. Tutkimuksessa selvitettiin mm. kuinka moni varusmiespalveluksen keskeyttäneistä oli käynyt kutsuntoja edeltävässä ennakkoterveystarkastuksessa ja oliko hän tuntenut itsensä terveeksi ja kykeneväksi suoriutumaan varusmiespalveluksesta.

Keskeyttäneet olivat tunteneet itsensä pääsääntöisesti terveiksi ennakkoterveystarkastuksessa ja arvioineet terveydentilansa hyväksi tai vähintään kohtalaiseksi. Vain 29 % keskeyttäneistä todettiin palveluskelpoisiksi varusmiespalveluksen aikana ensimmäisessä lääkärintarkastuksessa. Varusmiespalveluksen keskeyttäneistä 24 % määrättiin tässä tutkimuksessa C-luokkaan ja vapautettiin varusmiespalvelukusesta ja 46 % määrättiin E-luokkaan ja vapautettiin määräajaksi ensimmäisessä lääkärintarkastuksessa varusmiespalveluksen alussa.

Tulokset viittaavat siihen, että pelkästään terveystarkastuksia tehostamalla ei saada varusmiespalveluksen varhaista keskeytymistä vähennettyä kuin ehkä kymmenyksellä. Pääosa keskeyttäneistä oli tuntenut itsensä terveiksi ennakkoterveystarkastuksessa ja kutsunnassa, heidät oli todettu lääkärintarkastuksissa terveiksi eikä terveydentilan kyselylomakkeen tietojen perusteella varusmiespalveluksen keskeytyminen ollut vaikuttanut todennäköiseltä myöskään oirekyselyn perusteella. Osaa keskeyttäneistä oli esitetty ennakkoterveystarkastuksessa E- tai C-luokkaan (noin 6 %) ja osa oli kutsunnoissa määrätty alun perin E-luokkaan (3 %). Kutsunnoissa tulisi tarkoin perehtyä tämän ryhmän ennakkoterveystarkastuksen terveydellisiin tietoihin ja palveluskelpoisuuden arviointiin ennen varusmiespalvelukseen määräämistä.

Ryhmäytymistä ja tulevaan palveluspaikkaan tutustumista etukäteen voitaisiin kehittää. Tuleviin palvelustovereihin ja esimiehiin voisi tutustua esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Palvelukseen astuville voitaisiin lähettää kutsu saapua tutustumaan tulevaan palveluspaikkaan ennen varusmiesaikaa.

Suomessa on toimiva kutsuntojen ennakkoterveystarkastusjärjestelmä koko maassa, eikä alueellisia eroja ole. Terveystarkastusohje on toimiva ja sen käyttö on hyvin koulutettu kaikille käyttäjille. Menettelytapaohjeistus täydentää Terveystarkastusohjeen ohjeita. Varusmiespalvelukseen ei määrätä vakavasti kroonisesti sairaita, vaan heidät kaikki vapautetaan kutsunnoissa.

Väittelijä Matti Lehesjoki (s. 1956) palveli ylilääkärin tehtävissä puolustusvoimissa vuosina1987 – 2016. Vuodet 2010 – 2016 hän toimi maavoimien ylilääkärinä Maavoimien esikunnassa.

Väitöstilaisuuteen on vapaa pääsy. Tilaisuus järjestetään sotilasalueella. Santahaminan varuskunnan portilla tulee esittää poliisin myöntämä kuvallinen henkilötodistus. Saapumisohjeet löydät täältä. Tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan 6.6.2018 klo 16 mennessä osoitteessa www.lyyti.in/lehesjoen-vaitostilaisuus

Lehesjoen väitöskirjan voi ladata Doria-julkaisuarkistosta.

Väittelijän yhteystiedot:
Matti Lehesjoki
[email protected]

p. 050 4123908