Hyppää sisältöön

Puolustusvoimien sotilas- ja siviilivirkojen kelpoisuusvaatimukset

Tässä useimmin rekrytoitujen Puolustusvoimien sotilas- ja siviilivirkojen kelpoisuusvaatimukset. Samat kelpoisuusvaatimukset koskevat kaikkien edellä mainittujen osalta myös määräaikaisia virkasuhteita. Kelpoisuusvaatimuksena olevan tutkinnon tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.

Kaikkia Puolustusvoimien virkoja koskevat yleiset kelpoisuusvaatimukset

Puolustusvoimien virkaan nimitettävältä vaaditaan, että hän on Suomen kansalainen ja täyttää yleiset kelpoisuusvaatimukset valtion virkaan. Sen lisäksi, mitä yleisestä kelpoisuudesta valtion virkaan muualla laissa säädetään, Puolustusvoimien virkaan nimitettävältä vaaditaan tehtävien edellyttämää luotettavuutta.

- Suomen perustuslaki (1999/731) 125 §, valtion virkamieslaki (1994/750) 7 § ja laki puolustusvoimista (2007/551) 37 §

Sotilasviran yleiset kelpoisuusvaatimukset

Puolustusvoimien sotilasvirkaan nimitettävältä vaaditaan, että hän on suorittanut hakuajan päättymiseen mennessä Suomen Puolustusvoimissa tai Rajavartiolaitoksessa joko asevelvollisuuden aseellisessa palveluksessa tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ja että hän on terveydeltään ja fyysiseltä kunnoltaan virkaan sopiva.

Puolustusvoimien sotilasvirkaan nimitettävältä vaaditaan, ettei hänellä ole sellaista toisen valtion kansalaisuutta tai muuta turvallisuusselvityslain (726/2014) 3 §:n 1 momentin 9 a kohdassa tarkoitettua ulkomaansidonnaisuutta, joka voi vaarantaa valtion turvallisuutta, yleistä turvallisuutta, maanpuolustusta tai Suomen kansainvälisiä suhteita taikka palvelusturvallisuutta Puolustusvoimissa.

- laki puolustusvoimista (2007/551) 37 §, turvallisuusselvityslaki (726/2014) 3 §

Erikoisupseerin viran erityiset kelpoisuusvaatimukset (insinöörin tehtävässä)

Erityisenä kelpoisuusvaatimuksena on diplomi-insinöörin tai insinöörin tutkinto ja reservin upseerin tai reservin aliupseerin koulutus.

- Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista (1319/2007) 11 §

Päällikkölääkärin tai sotilaslääkärin viran (erikoisupseeri) erityiset kelpoisuusvaatimukset

Erityisenä kelpoisuusvaatimuksena sotilaslääkärin tai päällikkölääkärin tehtävään määrättävällä erikoisupseerilla on, että hän on itsenäisesti ammattia harjoittamaan oikeutettu laillistettu lääkäri tai laillistettu yleislääkäri. Erikoisupseerina toimivalta päällikkölääkäriltä tai sotilaslääkäriltä vaaditaan myös reservin upseerin tai reservin aliupseerin koulutus. Kielitaidon osalta vaatimuksena on virkamieheltä vaadittava molempien kotimaisten kielten taito.

- Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista (1319/2007) 11 §, laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003) 6 §

Lääkärin tai ylilääkärin viran erityiset kelpoisuusvaatimukset

Ylilääkäriltä ja lääkäriltä vaaditaan, että hän on itsenäisesti ammattia harjoittamaan oikeutettu laillistettu lääkäri tai laillistettu yleislääkäri. Ylilääkäriltä vaaditaan lisäksi, että hänellä on erikoislääkärin oikeudet sillä lääketieteen alalla, jonka potilaita hän pääasiallisesti hoitaa. 

- Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista (1319/2007) 12 §, laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003) 6 §

Lakimiehen tai sotilaslakimiehen viran erityiset kelpoisuusvaatimukset

Erityisenä kelpoisuusvaatimuksena on muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto sekä virkamieheltä vaadittava molempien kotimaisten kielten taito.

- Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista (1319/2007) 12 §, laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003) 6 §

Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän viran erityiset kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä virkamieheltä vaadittava molempien kotimaisten kielten taito.

- Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista (1319/2007) 12 §, laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003) 6 §

Kenttäsairaanhoitajan kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus.

- laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 5 §


Jollei muutoin säädetyistä ammatillisista pätevyysvaatimuksista muuta johdu, puolustusvoimien muihin virkoihin on kelpoisuusvaatimuksena virkaan soveltuva koulutus. (Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista (1319/2007) 12 § 1 mom)
 

 
´