Hyppää sisältöön

Puolustusvoimien blogi

Tällä sivulla Puolustusvoimien kenraalikunta ja asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista puolustukseen ja Puolustusvoimiin liittyvistä asioista.

Blogin kirjoittajat avaavat lukijoille Puolustusvoimien toimintaa oman toimialansa näkökulmasta. Pyrimme kertomaan vaikeistakin asioista mahdollisimman ymmärrettävästi. Kerro miten onnistuimme ja osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #PVblogi. 

Tutustu myös muihin organisaatiomme blogeihin:

Julkaisut aikajärjestyksessä:

Blogit

Toimivuus ja turvallisuus edellä

Timo Rotonen Julkaisupäivä 5.6.2019 9.00 Blogit

Puolustusvoimien lähtökohtana on, että toimitilat ovat käyttötarkoitukseensa sopivia, käyttäjille turvallisia ja terveellisiä.  Sisäilman laatu voi Puolustusvoimien toimitiloissa vaihdella vastaavalla tavalla kuin muissakin julkisissa tiloissa ja virastoissa. Sisäilman laatuun liittyvät havainnot otetaan vakavasti. Vuonna 2003 toteutetun kiinteistöhallintauudistuksen jälkeen on Puolustusvoimissa peruskorjattu 29 kasarmia ja vuosina 2019 - 2024 on suunnitteilla vielä 13 kasarmin peruskorjausta.

Puolustusvoimissa asiantuntijat seuraavat ja tutkivat toimitilojen sisäilman laatua jatkuvasti. Käyttäjien kokemukset ja havainnot ovat tärkeässä asemassa tilojen pitkäjänteisessä kehittämisessä. Tavoitteena on tunnistaa ja ehkäistä mahdolliset haitalliset vaikutukset ennakoivasti, ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi. Varsin usein jo pienetkin toimenpiteet voivat korjata tilanteen. Tällaisia voivat olla esim. siivouksen tehostaminen, ilmanvaihdon tai ilmamäärien säätäminen ja käyttäjän opastaminen. 

Jos selvitysten perusteella on syytä epäillä laajempaa rakenteellista ongelmaa, toteutetaan tarvittavat tutkimukset, joiden perusteella kunnostustoimenpiteet osataan kohdentaa oikein. Kunnostustoimenpiteiden kohdentaminen ilman asianmukaista tutkimusta saattaa joissakin tilanteissa jopa huonontaa tilannetta.

Sisäilman laatuun liittyvät havainnot voivat johtua monista seikoista, kuten pölystä, varusteiden mukana sisätiloihin kulkeutuvasta aineksesta, tiloissa käsiteltävästä materiaalista, erilaisista hengitystieviruksista ja -bakteereista tai rakennuksen teknisestä kunnosta. Erilaisten oireiden suoranaista yhteyttä rakennuksen kuntoon on vaikea todentaa.

Puolustusvoimissa on annettu yksityiskohtaiset ohjeet sisäilman laadun hallinnasta ja sisäilma-asioiden käsittelystä. Lisäksi tilahallinnan ammattilaiset ohjaavat käyttäjiä jatkuvasti hyvän sisäilman turvaamiseksi.  Puolustusvoimien ja tilahallinnan kumppaneiden asiantuntijat ovat yhteistyössä laatineet toimintamallin sisäilmatapausten hoitamista varten. Sen viimeisin versio on otettu käyttöön huhtikuussa 2019. Toimintamallin mukaisesti ensimmäiset toimenpiteet käynnistetään 24 tunnin kuluessa ilmoitetusta havainnosta. Vuonna 2019 on Puolustusvoimien toimitiloista tehty tammi-toukokuun aikana 36 erilaista sisäilmaan liittyvää ilmoitusta. Vuonna 2017 ilmoituksia tehtiin 38 kappaletta ja vuonna 2018 76 kappaletta.

Kasarmien kunnostukseen panostetaan

Puolustusvoimat käynnisti vuonna 2008 yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa kasarmien peruskorjausohjelman, ja vuoteen 2019 mennessä on peruskorjattu tai perusparannettu 3-4 kasarmia vuodessa.

Yhden kasarmin peruskorjauksen kustannukset ovat keskimäärin 6,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2003 tehdyn kiinteistöhallintouudistuksen jälkeen on peruskorjattu yhteensä 29 kasarmia ja tähän on investoitu n. 190 miljoonaa euroa. Vuosina 2019-24 on tämän lisäksi toteutuksessa tai suunnitteilla 13 kasarmin peruskorjaus tai -parannus. Suunniteltujen peruskorjausten kustannusarvio on yhteensä n. 89 miljoonaa euroa. Lisäksi vuosina 2016-17 toteutettiin yhteistyössä Rakennuslaitoksen kanssa 36 kasarmin kuntoarvioinnit tilannekuvan tarkentamiseksi. Kuntoarvioiden perusteella käynnistetään tai on jo käynnistetty tarvittavat välittömät olosuhteita parantavat toimenpiteet sekä laaditaan pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmat. Sisäilman laatua pyritään parantamaan myös peruskorjaushankkeiden yhteydessä toteutettavilla uusilla tilankäyttöön liittyvillä ratkaisuilla, joista tärkeimpänä ns. likaisen materiaalin ja varustuksen sijoittaminen erilleen majoitustiloista.

Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät hankkeet ovat aina korkeimmalla prioriteetilla. Vuonna 2019 on käynnistymässä rakennuskatsastusten toimeenpano kasarmeissa ja muissa henkilökunnan työtiloissa. Toteutettavien katsastusten painopistealueena on rakennusten sisäolosuhteet ja teknisten järjestelmien ja rakenteiden kunto.

Suunnittelusta toteutukseen

Yksittäisen kasarmin peruskorjaus kestää yleensä hankesuunnittelusta valmistumiseen 2-3 vuotta. Varsinainen toteutus kestää tyypillisesti 1-2 vuotta. Mikäli peruskorjaus toteutetaan kevyempänä tai se ei sisällä mittavasti ns. perusparannusosuutta tai muutostöitä, voidaan hanke toteuttaa lyhyemmässäkin aikataulussa. Useimmiten sisäilmaongelmiin kyetään kuitenkin vaikuttamaan peruskorjausta kevyemmillä kunnossapitoluonteisilla tai käyttäjän omilla toimenpiteillä.

Sisäilma-asiat ja niiden hoitaminen edellyttävät usein myös erilaisia järjestelyjä varuskunnissa, kun rakennuksia korjataan tai niiden käyttö rajoittuu. Helpoimmassa tilanteessa vain rakennuksen osien käyttöä rajoitetaan. Mikäli rakennuksen käyttö estyy kokonaan, pyritään toiminnan väistö pääsääntöisesti toteuttamaan joko tiivistämällä tilapäisesti muihin olemassa oleviin tiloihin tai joissakin tapauksissa voidaan käyttää tilapäisiä ja liikuteltavia väistörakenteita. Suunnitelman mukaisen peruskorjaushankkeen ajaksi voidaan myös säädellä joukkotuotantotehtäviä, jolloin ko. majoituskapasiteetti voidaan poistaa tilapäisesti käytöstä.

Puolustusvoimat tulee jatkamaan pitkäjänteistä työtä yhteistyössä kumppaneidensa Senaatti - kiinteistöjen ja Rakennuslaitoksen kanssa terveellisen ja turvallisen toimintaympäristön varmistamiseksi. Kasarmien peruskorjauksien toteutusta jatketaan suunnitemallisesti 2020 - luvulle ja samanaikaisesti toimeenpannaan kuntoarvioihin perustuvat kunnossapito- ja korjaustoimenpiteet suunnitelmien mukaisesti. Työ jatkuu samankaltaisena hallitusohjelmaan kirjattujen mahdollisten organisaatiomuutostenkin jälkeen. Toimivat tilat ovat yksi edellytys Puolustusvoimien tehtävien täyttämiselle.

 
´