Kommodor Tuominen prorektor för Försvarshögskolan

Försvarsmakten 16.12.2019 14.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat officerare till nya poster från och med den 1 januari 2020. Försvarshögskolans förvaltningschef, kommodor Vesa Tuominen övergår till uppgiften som prorektor för Försvarshögskolan. Samtidigt tar kommodor Pasi Rantakari emot uppdraget som förvaltningschef.

Kommodor Vesa Tuominen har tjänstgjort som förvaltningschef för Försvarshögskolan sedan mars 2019. Tidigare har han bland annat verkat som kommendör för Kustbrigaden, personalchef för Marinen vid Marinstaben, sektorchef vid Huvudstaben samt som kommendör för Kotka kustbataljon vid Finska vikens marinkommando. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 1998 och han befordrades till kommodor år 2014.

Kommodor Pasi Rantakari tjänstgör för närvarande i specialuppgift vid Försvarshögskolan. Tidigare har han bland annat verkat som äldre avdelningsstabsofficer och enhetschef vid Försvarsministeriet, avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben, sektorchef vid Marinstaben, krishanteringsuppdrag i Kosovo (KFOR) samt som bataljonskommendör vid Skärgårdshavets marinkommando. Han har avlagt kursen Senior Course år 2016 vid Nato Defense College, Rom. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 2000 och han befordrades till kommodor år 2017.

Överste Asko Valta har beordrats till chef för fortbildningsavdelningen vid Försvarshögskolan. Han tjänstgör för närvarande som biträdande kommendör för Björneborgs brigad. Tidigare har han bland annat verkat som regionalbyråchef vid Kajanalands brigad, avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben, kommendör för Finlands internationella styrka (SKJL) i  Libanon samt generalsekreterare vid Försvarsministeriet. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 2000 och han befordrades till överste år 2015.

Överste Riku Suikkanen har beordrats till biträdande kommendör för Björneborgs brigad. Han tjänstgör för närvarande som chef för Institutionen för krigskonst vid Försvarshögskolan. Tidigare har han bland annat verkat som avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben, avdelningschef vid Markstridsskolan samt som bataljonskommendör vid Pansarbrigaden. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 2001 och han befordrades till överste år 2018.

Överste Petteri Kajanmaa har beordrats till chef för Institutionen för krigskonst vid Försvarshögskolan. Han tjänstgör för närvarande i specialuppgift vid Försvarshögskolan. Tidigare har han bland annat verkat som biträdande kommendör för militärobservatörsoperationen vid FN:s operation (UNTSO) i Mellanöstern, bedrivit studier vid Army War College i Förenta staterna, biträdande kommendör för den multinationella brigaden i Libanon (UNIFIL) samt som lärare och huvudlärare vid  Försvarshögskolan. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 1999 och han befordrades till överste år 2017.

Överste Reima Kuutsa har beordrats till chef för Systemcentret. Han tjänstgör för närvarande som chef för underrättelse, övervaknings och ledningssystemavdelningen vid Systemcentret. Tidigare har han bland annat verkat som avdelningschef vid Ledningssystemcentret, chef ör Idrottsskolan vid Tavastlands regemente, sektorchef för operativa avdelningen vid Huvudstaben, avdelningsstabsofficer Försvarsmaktens datateknikanstalt samt som avdelningsstabsofficer vid Försvarsmaktens center för utveckling och undervisning. Han befordrades till överste år 2017.

Överste Petri Olli har beordrats till biträdande kommendör för Karelska brigaden. Han tjänstgör för närvarande som operationschef vid Karelska brigaden. Tidigare har han bland annat verkat som operationschef vid Markstridsskolan, chef ör operativa planeringssektorn vid Arméstaben samt som kommendör för jägarbataljonen vid Karelska brigaden. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 2001 och han befordrades till överste år 2019.

Överste Timo Saarinen har beordrats till biträdande chef för Försvarsmaktens logistikverk. Han tjänstgör för närvarande som stabschef vid Staben för Försvarsmaktens logistikverk. Tidigare har han bland annat verkat som avdelningschef vid Försvarsmaktens logistikverk, kommendör för Östra Finlands underhållsregemente, sektorchef vid Huvudstaben, biträdande avdelningschef vid Arméstaben samt som bataljonskommendör vid Karelska brigaden. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 1997 och han befordrades till överste år 2012.

Kommodor Heikki Lamminen har beordrats till stabschef vid Staben för Försvarsmaktens logistikverk. Han tjänstgör för närvarande som chef för Förvaltningsavdelningen vid Staben för Försvarsmaktens logistikverk. Tidigare har han bland annat verkat som personalchef vid Staben för Försvarsmaktens logistikverk, planeringsofficer vid stommen för Försvarsmaktens logistikverk vid Huvudstaben, sambandsofficer vid NORDEFCO byrån vid Sveriges Högkvarter, stabschef vid Staben för Marinens materielverk, sektorchef vid Staben för Västra Finlands militärlän samt avdelningschef vid Staben för Vasa militärlän. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 1998 och han befordrades till kommodor år 2017.

Dessutom har följande officerare beordrats till nya poster från 1.1.2020:

Överstelöjtnant Esa Mäkinen har beordrats till chef för Sprängmedelscentret. Han tjänstgör för närvarande som chef för Administrativa avdelningen vid Sprängmedelscentret.

Överstelöjtnant Vesa Helminen har beordrats till chef för Reservofficersskolan vid Markstridsskolan. Han tjänstgör för närvarande som utbildningschef på personalavdelningen vid Arméstaben.

Överstelöjtnant Tommi Marttinen har beordrats till chef för Pansarskolan vid Markstridsskolan. Han tjänstgör för närvarande som avdelningschef vid Pansarbrigadens stab.

Kommendör Jyrki Ahonen har beordrats till biträdande chef för Sjökrigsskolan. Han tjänstgör för närvarande som huvudlärare i ledarskap vid Institutionen för Ledarskap och militärpedagogik.

Överstelöjtnant Timo Hänninen har beordrats till utbildningschef på utbildningssektorn vid Arméstaben. Han tjänstgör för närvarande som chef för reservofficerskursen vid Reservofficersskolan vid Markstridsskolan.

Överstelöjtnant Tommi Sikanen har beordrats till chef för reservofficerskursen vid Reservofficersskolan vid Markstridsskolan. Han tjänstgör för närvarande som biträdande chef för Försvarskurserna vid Försvarshögskolan.

Kommendör Matti Linteri har beordrats till planeringschef vid Försvarshögskolans planeringsenhet. Han tjänstgör för närvarande som operationschef vid Staben för Nylands brigad.

Överstelöjtnant Tapani Linnamaa har beordrats till kommendör för Ekenäs kustbataljon vid Nylands brigad. Han tjänstgör för närvarande vid Huvudstaben.

Överstelöjtnant Petri Haataja har beordrats till kommendör för Jägarartilleriregementet vid Pansarbrigaden. Han tjänstgör för närvarande som chef för Artilleriskolan vid Markstridsskolans utbildningscenter.

Överstelöjtnant Antti Pirinen har beordrats till chef för Artilleriskolan vid Markstridsskolans utbildningscenter. Han tjänstgör för närvarande som kommendör för Satakunta artilleriregemente vid Björneborgs brigad.

Överstelöjtnant Nikolai Votshenko har beordrats till kommendör för Satakunta artilleriregemente vid Björneborgs brigad. Han tjänstgör för närvarande som avdelningschef vid artilleriskolan vid Markstridsskolan.