Skip to content

Nya rekryter inleder tjänstgöringen med anpassade arrangemang

Defence Forces
10.12.2020 12.00
Pressmeddelande

Omkring 12 000 nya rekryter inleder tjänstgöringen den 4 januari 2021. Inom Armén börjar omkring 9 500 rekryter och de övriga fördelas mellan Marinens, Flygvapnets och Gränsbevakningsväsendets truppförband. De flesta rekryter tas emot av Arméns stora truppförband: Björneborgs brigad, Karelska brigaden och Kajanalands brigad.

Utbildningen för de beväringar och kvinnor om frivilligt inleder tjänstgöringen i januari sker i enlighet med det nya programmet Utbildning 2020. Det möjliggör flexibel och smidig utbildningsrytm. Försvarsmakten kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en kontinuerlig beredskap och den verkställande förmågan. Den totala varaktigheten för tjänstgöringen är oförändrad - det finns inga planer på att ändra start- och sluttiden.

De nya rekryternas sex första veckor, det vill säga rekrytperiodens tjänstgöring, genomförs anpassat. Beväringarna som inleder tjänstgöringen jämte den utbildande personalen indelas i huvudsak i tre avdelningar genast i samband med att tjänstgöringen inleds. 
Praxisen, där varje grupp i tur och ordning första har fyra veckor utbildning följt av två veckors permission, har följts sedan mars 2020 på grund av coronaepidemin. Responsen av dem som hemförlovades sommaren 2020 var trots vårens anpassningsåtgärder, den bästa någonsin.

Det förekommer skillnader mellan truppförbanden gällande beväringarnas utbildnings- och permissionsperioder. Rekrytperiodens första vecka kommer att vara tjänstgöring för alla. I början av tjänstgöringen kan tjänst- och permissionsperioderna variera mellan truppförbanden. Vi följer hälsomyndigheternas riksomfattande och regionala rekommendationer och direktiv. Därför är vi tvungna att begränsa besöken till garnisonsområdena. Försäkrans- och edgångsevenemangen kan följas med via streaming kostnadsfritt. 

Överensstämmelsen med riktlinjerna för hygienen följs särskilt noggrant. Försvarsmaktens övningar och utbildningsverksamhet organiseras på ett sådant sätt att man får en så bra balans mellan hälsan och värnplikten. Rekryter har instruerats mer i detalj i det rekrytbrev som de fått före tjänstgöringen.

På torsdag 17.12.2020 hemförlovas omkring 8300 beväringar, av vilka de som tjänstgjort en längre tid inledde tjänstgöringen i januari 2020 och de som tjänstgjort den kortare tiden i juli 2020.  På grund av coronaepidemin genomförs hemförlovningarna anpassade till läget. Hemförlovningarna sker avdelningsvis, så att evenemang som hänför sig till hemförlovningarna kan genomföras på ett tryggt sätt.