Kansainvälinen kriisinhallinta

Kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistuminen on Puolustusvoimien lakisääteinen tehtävä.

Osallistumista määrittää laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta (kriisinhallintalaki), jonka mukaan Suomi voi osallistua kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta ylläpitävään tai palauttavaan sekä humanitaariseen ja siviiliväestön suojaamiseen tähtäävään sotilaalliseen kriisinhallintaan. Lain mukaan suomalaisia voi palvella kriisinhallintatehtävissä kerralla enintään 2 000.

Rauhanturvaajaksi voi hakea kuka tahansa varusmiespalveluksen suorittanut mies tai nainen ympäri vuoden. Vain joihinkin erityistehtäviin (esim. lääkärit ja tulkit) voi hakeutua ilman varusmiespalveluksen suorittamista. Hakemukset jätetään Porin prikaatiin tai Merivoimien esikuntaan. Lisätietoa ja hakuohjeet löydät Rauhanturvaajaksi-sivulta.

KRIHAblogi

Minun operaationi – kouluttajana Irakin Kurdistanissa

Jatkoimme operaatioalueelle saavuttuamme siitä, mihin edellinen MTT (mobile training team) oli jäänyt. Uudet kurssit oli saatu hyvin alulle ja järjestelyt olivat kunnossa. Monikansallisessa koulutustukikohdassamme oli käynnissä samanaikaisesti seitsemän eri kurssia. Vastuullemme oli annettu "Unit Specialist Trainer Course" (USTC)-kurssit ja "Officer leadership Course" (OLC)-kurssi.

Koulutustukikohtamme koostuu viidestä ampumaradasta, laajoista harjoitusalueista, kahdesta asutuskeskustaistelukylästä, ja luokkahuonerakennuksesta. Lisäksi alueella on majoitus- ja huoltotilat kurssilaisille. Koulutuksiin tulee yleensä pataljoona kerrallaan. Heidät jaetaan oman osaamisensa ja pataljoonan tarpeen mukaan eri kursseille. Tukikohdassa järjestettävät kurssit ovat pääsääntöisesti kuuden viikon mittaisia ja niitä järjestetään seitsemän kappaletta vuosittain.

Sotilaiden koulutus on Kurdistanissa periaatteiltaan samanlaista kuin Suomessa. On kuitenkin otettava huomioon, että lähes jokaisella oppilaalla on taistelukokemusta ja osalla sitä on useammasta sodasta. Sen sijaan oman kokemukseni mukaan teoriaosaamisessa on puutteita, koulutuskulttuurissa on kehitettävää ja suunnitteluosaaminen joukkue- ja komppaniatasolla on vähäistä. Siinä mielessä meidän vastuullemme annetut kurssit olivat erityisen haastellisia, sillä ne keskittyivät juuri näiden osa-alueiden parantamiseen.

Officer Leadership Course

Pataljoonan upseereista komppanian päälliköt, varapäälliköt ja joukkueenjohtajat sijoitettiin OLC–kurssille. Tavoitteena oli, että kurssin jälkeen oppilaat osaisivat analysoida saadun tehtävän ja siihen vaikuttavat tekijät, tehdä niiden pohjalta päätöksen, sekä laatia ja antaa käskyn. Oppilaat olivat taustoiltaan hyvin erilaisia, kokenein komppanian päällikkö oli ollut palveluksessa 27 vuotta ja nuorin joukkueenjohtaja vasta kaksi vuotta.

Kurssi aloitettiin perusteista kuten kartan luvusta ja taktisista merkeistä. Tämän jälkeen siirryttiin joukkueen- ja komppanian taistelutaktiikkaan sekä puolustus- ja hyökkäystaistelun yleisiin periaatteisiin. Viimeiseksi opetimme tehtävän-, vihollisen-, maaston-, käytettävissä olevan ajan- ja omien joukkojen analysoinnin. Kun perusteet oli annettu, annoimme kurssilaisille ylemmän johtoportaan käskyn ja tuimme heitä omassa päätöksen teossa ja alemman johtoportaan oman käskyn laadinnassa. Opetus pyrittiin pitämään käytännön läheisenä ja koulutettavien tilannetta vastaavana. Tämä saavutettiin vahvalla vuorovaikutuksella opettajien ja oppilaiden välillä, sekä peilaamalla opetettavaa asiaa jatkuvasti kurssilaisten taistelukokemuksiin.

Unit Specialist Trainer Course

USTC-kurssit jaettiin kahteen osastoon, aiheet olivat "Marksmanship" ja "Infantry Tactics". "Marksmanship"-osaston koulutuksessa keskityttiin yksittäisen taistelijan asekäsittelyyn ja toimintaan taistelukentällä. "Infantry Tactics"-osaston koulutus keskittyi rakennetun alueen taisteluun ja ryhmän taistelutekniikkaan. Kuuden viikon koulutusjakson kolme viimeistä viikkoa osastot toimivat yhdessä, harjoitellen kouluttamisen perusteita.

Kurssilaiset olivat motivoituneita syventämään aikaisempaa tietotaitoaan ja oppimaan uutta. Erityisesti rakennetun alueen taistelukoulutusta arvostettiin suuresti. Se tarjosi koulutettaville tekniikoita ja työkaluja tehokkaaseen ja suoraviivaiseen toimintaan urbaanissa ympäristössä.

Osastoille yhteinen kouluttamisen perusteet -jakso tarjosi kouluttajan näkökulmasta mielenkiintoisen haasteen. Paikallisessa kulttuurissa puhuminen ja kahdenkeskinen vuorovaikutus korostuvat erityisesti. Ensimmäisissä koulutettavien toisilleen pitämissä koulutuksissa saatettiin esimerkkisuoritukseen ja siitä puhumiseen käyttää jopa yli 10 minuuttia. Tämän jälkeen koulutus aloitettiin yksi henkilö kerrallaan; yhdelle taistelijalle opetettiin kädestä pitäen koulutettava suoritus, muiden seuratessa vierestä.

Pyrimme esimerkin kautta tekemään koulutuksista tehokkaampia opetustapahtumia. Kouluttaminen vaiheittain sekä toistokoulutus olivat erityisen tärkeä osa koulutussuunnitelmaa. Koulutettavien toisilleen pitämät koulutustapahtumat kehittyivät koko opinto-jakson ajan. Suurin osa pystyi jakson lopulla pitämään erinomaisen koulutuksen. Kurssi huipentui koulutettavien johtamiin kovapanosammuntoihin. Ammunnat olivat palvelusturvallisia ja hyvin johdettuja kokonaisuuksia.

instagram