Hyppää sisältöön

Tutkimusluvat Puolustusvoimissa

Tutkimusluvat Puolustusvoimissa

Puolustusvoimat edellyttää tutkimuslupia useimmissa Puolustusvoimiin kohdistuvissa tutkimuksissa. Tämä koskee myös opinnäytetöitä esimerkiksi korkeakouluissa.

Milloin tutkimuslupaa on haettava?

 • Kun tutkimuksen tekijä ei ole työ- tai virkasuhteessa Puolustusvoimiin,
 • Kun Puolustusvoimien palkattuun henkilöstöön kuuluva henkilö haluaa tutkia puolustusvoimia muutoin kuin virkatyönä.
 • Kaikissa tapauksissa, joissa tutkimuksessa käytetään Puolustusvoimien henkilörekisteritietoja.
 • Kaikkia lääketieteellisiä tutkimuksia varten.

Yksittäisten asiakirjojen pyytäminen nähtäväksi Puolustusvoimilta ei edellytä tutkimuslupaa.

Mistä tutkimuslupaa haetaan?

Tutkimuslupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella joko Pääesikunnasta, puolustushaarojen esikunnista tai Maanpuolustuskorkeakoulusta. Hakemus toimitetaan ko. yksikön kirjaamoon.

Pääesikunta ratkaisee luvat tutkimuksiin, joilla on koko Puolustusvoimia koskeva merkitys, tai jotka kohdistuvat usean puolustushaaran henkilöstöön tai Puolustusvoimien henkilörekistereihin. Lisäksi Pääesikunta ratkaisee lääketieteellisten tutkimusten luvat.

Puolustushaaraesikunnat (Maavoimien esikunta, Merivoimien esikunta, Ilmavoimien esikunta) ratkaisevat yksittäistä puolustushaaraa tai sen alaista yksikköä koskevat tutkimusluvat.

Maanpuolustuskorkeakoulu käsittelee yleisesti sotatieteitä sekä Maanpuolustuskorkeakoulua koskevien tutkimusten luvat.

Mitä tutkimuslupahakemuksen tulee sisältää?

Lupahakemuksesta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 • tutkimussuunnitelman tiivistelmä
 • tutkijoiden ja tutkimusryhmän vastuullisen johtajan yhteystiedot
 • tutkijan/tutkijoiden oppiarvot, osaamisalueet ja julkaisuluettelot
 • tutkimuksen aihe ja tarkoitus
 • tutkimussuunnitelma aikatauluineen
 • tutkimuksen kohderyhmä ja kohderyhmän koko
 • tutkimusmenetelmät
 • tutkimuksen ja sen tulosten julkisuus
 • tutkimuksen kustannusarvio, josta selviää erityisesti palkatulle henkilöstölle aiheutuva lisätyö sekä siitä puolustusvoimille aiheutuvien kustannusten mahdollinen korvaaminen
 • mahdolliset hakijan itsensä hankkimat puollot ja asiantuntijalausunnot.

Tutkimuslupahakemuksen tulee olla allekirjoitettu ja päivätty. Hakijana tulee olla yksittäinen luonnollinen henkilö eli yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmän vastuullinen johtaja.

Lupa on määräaikainen eikä takaa resursseja

Tutkimuslupa annetaan aina määräaikaisena ja enintään kolmen vuoden määräajaksi. Perustellusta syystä tutkimuslupaa voidaan jatkaa kerran.

Tutkimuslupa ei anna suoraan lupaa käyttää puolustusvoimien resursseja, esimerkiksi virkamiesten työaikaa tai puolustusvoimien tiloja, vaan niistä on sovittava erikseen.

´