Hoppa till innehåll

Beväringarnas försvarsvilja och förnöjsamhet på hög nivå

Huvudstaben
Utgivningsdatum 1.3.2019 8.57
Pressmeddelande

Beväringarnas försvarsvilja och förnöjsamhet med sina förmän ligger på en hög nivå, framgår det av slutenkäten för de beväringar som hemförlovades i april och juni 2018. Försvarsmakten utvecklar kontinuerligt sin verksamhet på basis av resultaten från slutgalluparna.

Beväringar på väg att hemförlovas har en hög försvarsvilja (nu redan 4,2 - skala 1-5). Även tjänstgöringsmotivationen har ökat från nivå år 2010 (3,2) till 3,7. Bästa vitsordet i beväringarnas slutenkät får Uppskattningen av personalen" (4,3).

På basis av beväringarnas inledningsenkät meddelar nästa tre av fyra att tjänstgöringen inleddes med positiva förväntningar. Endast knappt 10 procent hade annan åsikt, de övriga någonstans mitt emellan. Vid sidan av de positiva förhandsförväntningarna hade rekryterna en stark vilja att klara av tjänstgöringen så bra som möjligt. Vid tjänstgöringens slut hade beväringarna många positiva erfarenheter och förnöjsamheten med "armétiden" på en hög nivå (4,2).

Beväringsutbildningen utvärderas och utbildningen utvecklas i programmet Utbildning 2020

Responsgalluparna analyseras på alla ledningsnivåer, från Huvudstaben till grundenheterna. På långsikt har man särskilt satsat på ledarskaps- och utbildarutbildningen för utbildarna och beväringscheferna, som kan ses som en ökad uppskattning av förmännen. Chefsutbildningen har ytterligare utvecklats och ett nytt undervisningsprogram tas i bruk våren 2019.

Ledarskapsutbildningen inom Försvarsmakten har utvecklat ytterligare och en ny undervisningsplan tas ibruk år 2019. Som del av reformen Utbildning 2020 utvecklas ett mer övergripande verksamhetsförmågeprogram. Under år 2019 testas såväl reformerad motionsutbildning ("Krigarens kropp") som utbildning gällande den psykiska, etiska och sociala verksamhetsförmågan, som går under namnet "Krigarens sinne".

Den bärande tanken med reformen är att integrera verksamhetsförmågeutbildningen som en del av hela soldatutbildningen. Utan verksamhetsförmåga leder kunnandet inte till önskat slutresultat, speciellt inte i svåra förhållanden. Även gruppsammanhållningen utvecklas planenligt och dynamiskt redan från den första tjänstgöringsdagen med stugordning, för att avslutas med bildandet av den krigstida truppen med dess gruppverksamhetsfärdigheter jämte utvecklandet av gruppsammanhållningen under trupputbildningsperioden, med tanke på utbildningen och övningarna för uppgifter i undantagsförhållanden.

Dessutom utvecklas beväringarnas urvalssystem, inlärningsmiljöer jämte förhandsinformationen. Härvidlag blir också utbildningen kursbunden.