Hoppa till innehåll

Nya rekryter anländer till garnisonerna

Huvudstaben
Utgivningsdatum 5.7.2018 14.00
Pressmeddelande

Den 9 juli inleder uppskattningsvis omkring 12 200 rekryter sin tjänstgöring, bland dem nästan 600 kvinnor som frivilligt inleder tjänstgöringen. Största delen, nästan 9 500 rycker in vid arméns truppförband. De övriga fördelas mellan marinens, flygvapnets och gränsbevakningens truppförband.

Flest värnpliktiga rycker in vid arméns truppförband: Björneborgs brigad, Kajanalands brigad och Karelska brigaden. Alla dessa tar var och en emot omkring 2 000 nya rekryter. Svenskspråkiga rekryter inleder i huvudsak sin tjänstgöring vid marinens Nylands brigad (ca 700).

För dem som på hösten tänkt inleda sina studier kan det innebära att det finns lediga tjänstgöringsplatser i julikontingenten, när väl läroinrättningarnas inträdesresultat publiceras. Man kan i månadsskiftet juni-juli från den egna regionalbyrån höra sig för om eventuella lediga platser.

Tre utbildningsperioder

Beväringstjänstgöringen består av utbildningsperioder, med inledande soldatens grundutbildning för att sedan framskrida dynamiskt mot utbildningens huvudmålsättning, krigstida förmåga och uppgifter.

Tjänstgöringen inleds med den åtta veckor långa grundutbildningsperioden. Under de första veckorna får beväringarna lära sig grunderna i att på ett säkert sätt verka som enskild soldat och stridspar. Grundutbildningsperioden är till innehåll och genomförande identisk vid alla utbildningsgrenar. Under grundutbildningsperioden utvärderas också lämplighet för special- och ledarskapsutbildningen och de första konditionstesten genomförs.

I slutet av grundutbildningsperioden görs de slutliga urvalen för manskaps- och underofficersutbildningarna. Samtidigt bestäms också den slutgiltiga tjänstgöringstiden: 165, 255 eller 347 dygn.

Specialutbildningsperiodens utbildning ger beredskap att verka som del i utbildningsgrenens grupp och pluton. Utbildningsnivån utvärderas vid en utbildningsgrenexamen.

Trupputbildningsperioden utbildar beväringarna att verka i sina krigstida uppgifter. Trupputbildningsperioden är utbildningens funktionella och kunskapsmässiga höjdpunkt. De viktigaste strids- och skjutövningarna sker under trupputbildningsperioden.

Beväringstjänstgöringen utvecklas

Den nuvarande beväringstjänstgöringen utvecklas i enlighet med det pågående programmet Utbildning 2020. Målsättningen är att utveckla de värnpliktigas utbildning för att motsvara 2020-talets krav. Försvaret anordnar med anledningen av programmet en mediedag vid Björneborgs brigad, Niinisalo 12.7.2018.