Hoppa till innehåll

Nya rekryter inleder tjänstgöringen

Huvudstaben
Utgivningsdatum 2.1.2020 13.12
Pressmeddelande

På måndag trettondagen den 6 januari 2020 erövrar kontingent 1/20 kasernerna, då ungefär 12 000 nya rekryter inleder sin tjänstgöring. Inom Armén börjar cirka 9 800 rekryter och resten fördelas till Marinens, Flygvapnets och Gränsbevakningens truppförband.

Flest rekryter mottas vid Arméns stora truppförband såsom Karelska brigaden, Björneborgs brigad och Kajanalands brigad. Svenskspråkiga rekryter inleder i huvudsak sin tjänstgöring vid Nylands brigad.

Torsdagen den 19 december 2019 övergick sammanlagt omkring 7 900 beväringar och kvinnor som avtjänat frivillig militärtjänst från Försvarsmakten och Gränsbevakningen till reserven.

Programmet Utbildning 2020 tas i bruk

Programmet 2020 tas i och med kontingent 1/20 i bruk vid alla truppförband. I programmet uppbyggs beväringsutbildningen i olika perioder. Manskapets utbildning delas upp i fyra sex veckor långa perioder: rekrytperioden, utbildningsgrenperioden, specialutbildningsperioden och trupputbildningsperioden.

I och med programmet Utbildning 2020 sker flest förnyelser inom grundutbildningsperioden, eller för utbildningen de första veckorna under rekrytperioden. Den sex veckor långa rekrytperioden genomförs i kursformat, vilket möjliggör en effektiv användning av utrymmen och system. Efter ett två veckor långt orienteringsskede består utbildningen av fyra kurser, vars ordningsföljd kan variera. Förr tog rekrytperioden åtta veckor i anspråk.

I sin helhet utvecklar programmet Utbildning 2020 uppbådssystemet, tjänstgöringsurval, utbildningssystemet som helhet jämte utbildningsmetoder. Målsättningen är att de värnpliktigas utbildningsstig från uppbådspliktig till reservist, ska vara så ändamålsenlig som möjlig. Målsättningen är en funktionell och kostnadseffektiv utbildning, som svarar mot säkerhetsomgivningens framtida utmaningar. Såväl försvarssystemet som individen tjänar på en effektiv och målorienterad utbildning.

Med programmets reformer strävar man efter ett bättre utnyttjande av teknologin, mångsidigt övande för utvecklandet av verksamhetsförmågan samt målinriktad operationsbaserad övningsverksamhet.

Beväringarna kommer åt att bekanta sig med perioderna, kurserna och övningsplaner jämte studiematerialet i Försvarets webbinlärningsmiljö med sina egna apparater eller gemensamma mobilterminaler. Digitaliseringens ankomst effektiverar kommunikationen, kundservicen samt valmöjligheter och inlärning.

Tilläggsuppgifter om programmet Utbildning 2020