Sotilaiden hiihtokilpailut. Kuva Puolustusvoimat.

Kenttäkelpoisuus ja fyysinen työkyky

Puolustusvoimat osallistuu aktiivisesti henkilöstönsä fyysisen työkyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Puolustusvoimien palveluksessa on 13 513 työntekijää, joista vajaa 40 % on siviilityöntekijöitä (Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös, 2014). Yleisen terveydentilan lisäksi fyysisellä kunnolla on selvä yhteys sodan ajan toimintakykyyn ja rauhanaikaiseen työkykyyn  Hyväkuntoinen ja liikunnallinen henkilökunta toimii omalla esimerkillään liikunnallisen elämäntavan sekä fyysisen suoritus- ja työkykyisyyden ylläpidon edistäjänä ympäröivässä yhteiskunnassa.

Työkyky voidaan jakaa psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen osa-alueeseen. Psyykkinen ja fyysinen työkyky liittyvät kiinteästi toisiinsa. Työkyky kytketään yleisesti ammatillisiin käytäntöihin ja siten työkyvyttömyyden määrittelykriteereihin. Fyysistä työkykyä ja fyysistä kuntoa voidaan fysiologisin perustein pitää lähes samoina käsitteinä. Fyysinen työkyky voidaan määritellä myös laajemmin työn fyysisten vaatimusten ja työntekijän fyysisten voimavarojen sekä terveydentilan perusteella.

Kenttäkelpoisuus tarkoittaa yksilön fyysistä kuntoa ja ampumataitoa sekä taitoa liikkua kaikissa taistelukentän oloissa tehtävän mukaisesti varustettuna eri vuoden ja vuorokauden aikoina. Henkinen kunto on tärkeä sotilaan kenttäkelpoisuuden ominaisuus, joka ilmenee sitkeytenä, peräänantamattomuutena, rohkeutena ja voitontahtona. Sotilasjohtajalta edellytetään lisäksi kykyä suoriutua johtamistehtävästään henkisen ja fyysisen paineen sekä väsymyksen alaisena.

Fyysisen työkyvyn seuranta

Fyysisen työkyvyn ylläpitämistä ja kehittämistä varten on luotu kattava fyysisen kunnon testaus- ja seurantajärjestelmä, joka koostuu yli 60 testiasemasta ja yli 400 koulutetusta, valtuutetusta testaajasta. Testitulokset siirretään henkilöstöhallinnon tietojärjestelmään ja fyysinen toimintakyky sekä työhvyinvointi ovat osa vuosittaista esimiehen ja työntekijän välistä kehityskeskustelua. Koulutettu liikunta-alan testaajahenkilöstö sekä monipuoliset liikuntatilat ja -välineistö luovat puitteet fyysisen työkyvyn kehittämiselle.

Vuosittain suoritettavat kuntotestit antavat työntekijälle hyvän kuvan hänen fyysisestä kunnostaan ja työkykynsä nykytilasta. Säännöllisesti suoritettuna kuntotesteillä voidaan seurata fyysisessä terveydentilassa tapahtuvia muutoksia ja auttaa näin työntekijää kohdistamaan fyysistä harjoitteluaan oikeaan suuntaan. Fyysistä työkykyä mittaavat kuntotestit sisältävät kestävyys- ja lihaskuntotestejä. Sotilaat suorittavat kuntotestien lisäksi palvelusammunnat sekä erilaisia suunnistus- ja marssisuorituksia, joiden perusteella määritetään kenttäkelpoisuusluokka.

Fyysisen työkyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen

Palkatun henkilöstön kenttäkelpoisuuden ja fyysisen kunnon sekä työkykyisyyden ylläpitäminen on mahdollista työpaikalla. Kahden tunnin mittainen viikoittainen työajalla tapahtuva harjoituskerta, ruokatuntiliikunta ja työmatkaliikunta ovat kaikki työnantajan tukemia liikuntamuotoja. Tämän lisäksi työntekijöitä kannustetaan omaehtoisesti täydentämään fyysistä harjoittelu- ja kuntoiluohjelmaansa vapaa-ajalla tapahtuvilla harjoituksilla. Henkilökuntaan kuuluvilta liikunta-alan ammattilaisilta on mahdollista saada yksilöllisiä ohjeita oman kuntonsa kohentamiseen. Liikunta-alan asiantuntemuksen taustalla on puolustusvoimien jatkuva fyysiseen suorituskykyyn kohdistuva tutkimustoiminta.

Työyksikön yhteishenkeä ja liikunnallista asennetta voidaan kehittää myös vuosittain pidettävillä liikuntapäivillä kevät- ja syyskaudella. Lisäksi puolustusvoimat on aktiivinen osallistuja erilaisissa kuntoilutapahtumissa. Työntekijöiden osallistumista vapaa-ajan liikuntatapahtumiin tuetaan monin tavoin.

Suomen Sotilasurheiluliitto (SotUL) on perustettu vuonna 1968 tuottamaan yhdessä jäsenseurojensa kanssa vapaa-ajan liikuntapalveluja Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen varusmiehille, henkilökunnalle ja henkilökunnan perheille sekä evp-henkilöstölle. Toiminnan tavoitteena on innostaa asiakasryhmiä harrastamaan työkykyä ja elämisen tasoa kohottavia liikuntamuotoja järjestämällä monipuolisia liikuntatilaisuuksia, koulutuksia sekä kilpailutoimintaa.