Reservin ylennykset

Ylennykset perustuvat koulutuksen määrään, sodan ajan tehtävään ja sopivuuteen.

Reserviläinen ja varareserviläinen voivat saada ylennyksen osallistumalla kertausharjoituksiin, Puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin, Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä tilattuihin koulutustapahtumiin tai muihin vastaaviin tapahtumiin.

Sotilaallista esimiesasemaa, koulutusta  ja tehtävää osoitetaan sotilasarvolla tai palvelusarvolla. Ylentäminen edellyttää tehtävää vastaavaa koulutusta ja ylennettävän sopivuutta.

Ylennyksiä voi saada neljän vuoden välein. Upseeriylennyksiä annetaan sitä harvemmin, mitä korkeamman arvon reserviläinen on saavuttanut. Ylennykset ovat aina harkinnanvaraisia.

Ylentäminen edellyttää, että henkilö on sijoitettu tai sijoitettavissa tehtävään, joka mahdollistaa ylentämisen tai hänet on varattu poikkeusolojen muuhun tehtävään (VAP eli henkilövaraus).

Ylentämiset tapahtuvat pääsääntöisesti lippujuhlan päivänä 4.6. sekä itsenäisyyspäivänä 6.12. Aliupseerit ja miehistö voivat saada ylennyksen myös sotilasläänien perinnepäivänä tai YK-päivänä. Miehistöön kuuluvia voidaan ylentää lisäksi kertausharjoituksien yhteydessä.

Sotilasarvo

Koulutusvaatimus

+sijoitus ja sopivuus vast. SA-tehtävään

korpraali/ ylimatruusi 1 vrk
alikersantti 7 vrk
kersantti res-au, 10 vrk
ylikersantti res-au, 20 vrk (varusmieskers 10 vrk)
vääpeli/ pursimies res-au, 40 vrk (varusmieskers 30 vrk)
ylivääpeli/ ylipursimies 50 vrk (varusmieskers 40 vrk)
sotilasmestari res-au
vänrikki / aliluutnantti res-ups
luutnantti res-ups, 10 vrk
yliluutnantti res-ups, 30 vrk
kapteeni / kapteeniluutnantti res-ups, 60 vrk
majuri / komentajakapteeni res-ups
everstiluutnantti / komentaja kuten edellä, vain erikoistapauksessa

Rinnastettava koulutus

Kertausharjoitukseen rinnastettavaa koulutusta ovat

  • Puolustusvoimien vapaaehtoiset harjoitukset
  • Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä tilatut sotilaalliset koulutustapahtumat sekä
  • muu vapaaehtoinen sotilaallisia valmiuksia palveleva maanpuolustuskoulutus.

Kaikki Puolustusvoimien johtamat vapaaehtoiset harjoitukset sekä Puolustusvoimien Maanpuolustusyhdistykseltä (MPK) tilaamat ja johtamat sotilaalliset koulutustapahtumat lasketaan täysimääräisesti kertausharjoitusvuorokausiksi. Palvelus Puolustusvoimien palkattuna työntekijänä, rauhanturvaajatehtävissä tai muissa vastaavissa tehtävissä otetaan ylennyksissä huomioon tietyssä määrin.