Loma ja vapautus

Kertausharjoituksesta voi saada perustellusta ja todistetusta syystä lomaa tietyksi ajaksi. Jos este harjoitukseen osallistumiselle on lyhytaikainen, on syytä hakea vapautuksen sijaan lomaa. Lomaa voi hakea harjoituksen johtajalta, jonka yhteystiedot ovat harjoituskäskyssä.

Kertausharjoituksesta voi saada vapautuksen esimerkiksi terveydellisistä syistä, työ- tai opiskelusyistä, henkilökohtaisista syistä tai siksi, että asuu vakituisesti ulkomailla. Harjoituksesta ei saa jäädä pois, jos vapautuksesta ei ole kirjallisesti ilmoitettu! Vapautusta pitää hakea kirjallisesti käskyn lähettäneeltä aluetoimistolta.

Terveydelliset syyt

Mikäli reserviläinen vammautuu tai sairastuu niin, ettei kykene suoriutumaan suunnitelluista palvelustehtävistä kertausharjoituksessa, tulee tämän toimittaa käskyn lähettäneelle aluetoimistolle kirjallinen lääkärintodistus. Todistuksesta pitää selvitä vamman tai sairauden laatu ja sen aiheuttama este palveluskelpoisuudelle.

Ulkomailla asuminen

Mikäli reserviläinen asuu pysyvästi ulkomailla, eikä määräyksen antajalla ole ollut tästä tietoa määräystä annettaessa, tulee reserviläisen toimittaa käskyn lähettäneeseen aluetoimistoon kirjallinen todistus ulkomailla asumisesta mahdollisimman pian käskyn saatuaan.

Todistuksesta tulee käydä ilmi, milloin ulkomailla asuminen on alkanut ja kuinka pitkään asuminen ulkomailla jatkuu, mikä on vakituinen osite ulkomailla ja millä perusteella ulkomailla asumista tulisi pitää pysyvänä.

Työ

Jos reserviläisen työnantajalle koituu huomattavaa haittaa siitä, että reserviläinen osallistuu kertausharjoitukseen, aluetoimisto voi myöntää reserviläiselle vapautuksen. Työnantajan tulee antaa selvitys, jossa ilmenee, miksi työntekijän työpanosta ei voi harjoituksen ajaksi korvata ja miksi työnantajalle koituvaa haittaa voi pitää merkittävänä. Reserviläinen anoo vapautusta itse ja liittää hakemukseensa mukaan työnantajan tekemän selvityksen.

Selvityksestä tulisi käydä ilmi reserviläisen tehtävänkuvaus ja asema organisaatiossa, harjoituksen aikana vastuulla olevat työtehtävät, yrityksen koko ja vuositulos, poissaolon aiheuttama muutos yrityksen tulokseen tai toimintaan, miksi yrityksessä ei kyetä korvaamaan reserviläisen työsuoritetta sisäisin sijaisuusjärjestelyin, mahdollinen avainhenkilöstatuksesi: milloin se on myönnetty ja mihin se perustuu, toimenpiteet, jotka työnantaja on tehnyt mahdollistaakseen osallistumisesi kertausharjoitukseen

Ammatinharjoittajan pitää kyetä perustelemaan kertausharjoituksen aiheuttama merkittävä haitta työlleen. Hakemuksessa huomioon otettavia asioita voivat olla esimerkiksi kolmansien osapuolten kanssa tehdyt sitoumukset. Maatalousyrittäjän ja poronhoitajan tulee liittää hakemukseen maataloussihteerin tai vastaavan lausunto, jossa ilmenee tilan työntekijöiden lukumäärä ja mahdollisuudet lomittajan järjestämiseen harjoituksen ajaksi.

Opiskelu

Opiskelijan on syytä ottaa yhteyttä oppilaitokseensa ajoissa ja selvittää kertausharjoitukseen liittyvät asiat. Mikäli harjoitukseen osallistuminen ei onnistu, pitää opiskelijan lähettää aluetoimistolle selvitys. Opinnot aloittavan on todistettava, että hänet on hyväksytty oppilaitokseen ja että harjoituksen aikana hänen täytyy olla henkilökohtaisesti läsnä. Jos reserviläinen hakee vapautusta opintojen etenemiseen tai viimeistelyyn liittyvällä syyllä, oppilaitoksen selvityksestä on ilmettävä, miksi opiskelijan on opiskeltava tai tehtävä opinnäytetyötään juuri kertausharjoituksen aikana. Reserviläinen lähettää vapautusanomuksen liitteineen itse aluetoimistolle.

Perhesyyt ja muut henkilökohtaiset syyt

Syitä olla poissa kertausharjoituksesta voivat olla esimerkiksi lapsen syntymä, leskeys, alaikäisen lapsen yksinhuoltajuus, perheenjäsenen vakava todennettava sairaus tai omaishoitajana toimiminen. Myös omat vihkiäiset, lähiomaisen hautajaiset tai osallistuminen merkittävään kansainväliseen kilpailuun Suomen edustajana voivat olla hyväksyttäviä poissaolosyitä. Mikäli hoidat kotona lasta tai omaista ja saat kotihoidontukea tai omaishoitotukea, liitä hakemukseesi todistus kunnan sosiaaliviranomaisilta tai kopio tukipäätöksestä.

Ennen harjoitusmääräyksen saamista maksettu lomamatka, jonka ajankohdan muuttaminen on todistettavasti mahdotonta, voi kelvata syyksi jäädä pois kertausharjoituksesta.

Linkit: