Hyppää sisältöön

Puolustusvoimien logistiikkalaitos

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ydintehtävä on varmistaa Puolustusvoimien suorituskykyjen tehokas käyttö ja operaatioiden toimeenpano kaikissa olosuhteissa.

Laitos huolehtii joukkojen, henkilöstön ja järjestelmien toimintakyvystä ja materiaalin käyttökelpoisuudesta. Puolustusvoimien logistiikkalaitos on Pääesikunnan alainen tulosyksikkö. Logistiikkalaitos omistaa ja huoltaa Puolustusvoimien materiaalin ja vastaa sen teknisestä elinjaksohallinnasta. Laitoksen vastuualueet:

Puolustusvoimien

  • hankintojen kokonaisuus
  • tilahallinta ja materiaalit
  • ruokahuollon järjestelyt
  • terveydenhuolto ja ympäristöasiat

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tehtäviin kuuluu Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän liittäminen osaksi kansallista ja kansainvälistä logistiikkajärjestelmää. Laitos myös hallinnoi Puolustusvoimien kumppanuuksia ja sopimuksia sekä vastaa Puolustusvoimien sopimushallinnosta.

Yleistä logistiikkalaitoksesta

Logistiikkalaitos tukee puolustusvoimien joukkoja kansallisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä. Laitos on kemikaaliturvallisuuslain mukainen toiminnanharjoittaja sekä Pääesikunnan ja puolustushaarojen esikuntien logistiikan ja materiaalialan tekninen asiantuntija. Puolustusvoimien logistiikkalaitos tukee muita turvallisuudesta vastaavia viranomaisia tehtävissä, joihin liittyvää osaamista sillä on.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos aloitti toimintansa vuoden 2015 alussa. Laitoksella on 2 258 työntekijää 40 paikkakunnalla. Laitoksen hallintoyksiköitä ovat

  • esikunta ja siihen kuuluva Logistiikkakoulu
  • Järjestelmäkeskus
  • Räjähdekeskus
  • Sotilaslääketieteen keskus
  • kolme logistiikkarykmenttiä

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta vastaa laitoksen toiminnan kokonaissuunnittelusta ja koordinoinnista sekä ohjaa laitoksen hallintoyksiköitä. Esikunta vastaa puolustusmateriaalihankintojen toteuttamisesta yhteistyössä Järjestelmäkeskuksen kanssa. Esikunta vastaa myös puolustusmateriaalinimikkeistön hallinnasta. Esikunta hallinnoi Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmään liittyviä kumppanuuksia. Strategisia kumppaneita ovat esimerkiksi Millog Oy, Patria Oyj, Insta Group Oy sekä Leijona Catering Oy. Tärkeitä yhteistyötahoja ovat lisäksi Senaatti-kiinteistöt, Puolustushallinnon rakennuslaitos sekä Sotilaskotiliitto ry. Esikunta vastaa logistiikkalaitoksen toimintavalmiudesta sekä ylläpitää logistiikkajärjestelmän tilannekuvaa. Logistiikkalaitoksen esikunta sijaitsee Tampereella. Henkilöstöä esikunnassa on noin 300.

Logistiikkakoulu

Logistiikkalaitoksen esikuntaan kuuluu joukkoyksikkönä esikunnan alainen Logistiikkakoulu. Logistiikkakoulu antaa upseerikoulutuksen tutkintoihin sisältyvää, puolustushaarojen tarpeisiin perustuvaa logistiikan opetusta sekä toteuttaa Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän kehittämiseen tähtäävää tutkimustoimintaa. Logistiikkakoulu järjestää Puolustusvoimien palkatun henkilöstön perus- ja täydennyskoulutusta yhteistyössä Maanpuolustuskorkeakoulun sekä puolustushaara-, aselaji- ja toimialakoulujen kanssa. Logistiikkakoulu antaa kenttälääkinnän reserviupseerikoulutusta yhteistyössä Sotilaslääketieteen keskuksen ja Maasotakoulun kanssa. Tarkempia tietoja koulutuksesta löytyy varusmies.fi-sivustolta kohdasta Palvelustehtävät ja -paikat. Logistiikkakoulu tuottaa myös Puolustusvoimien huollon ja logistiikan oppaita ja ohjekirjoja sekä operatiivisen ja taktisen tason tutkimustyötä. Logistiikkakoulu toimii Riihimäellä. Henkilöstöä Logistiikkakoulussa on noin 70.

Järjestelmäkeskus

Järjestelmäkeskus vastaa Puolustusvoimien järjestelmien ja materiaalin teknisen elinjakson hallinnasta, kunnossapidosta sekä hankintatoiminnan teknisestä valmistelusta. Järjestelmäkeskus vastaa myös materiaalisen suorituskyvyn teknillisestä tarkastustoiminnasta ja Puolustusvoimien materiaalin käyttöturvallisuudesta. Järjestelmäkeskus toimii Puolustusvoimien materiaalin järjestelmävastuullisena sekä tuottaa teknisten järjestelmien ja sotavarusteiden tilannekuvan. Järjestelmäkeskuksen toimipisteet sijaitsevat Tampereella, Jyväskylässä, Riihimäellä, ja Turussa. Henkilöstöä Järjestelmäkeskuksessa on noin 500.

1. Logistiikkarykmentti

1. Logistiikkarykmentti tukee Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköitä logistiikan ja huollon järjestelyissä kaikissa valmiustiloissa. Rykmentti muodostaa Puolustusvoimien logistiikan palveluverkon itäisen ja eteläisen Suomen alueelle. Rykmentti varastoi Puolustusvoimien sotavarustusta ja räjähteitä koko Puolustusvoimien käyttöön. Se myös vastaa varastoimansa materiaalin huollosta ja tarkastuksista. Rykmentin erityispiirteenä on räjähtävän materiaalin varastointi ja kunnonvalvonta. Rykmenttiin kuuluu esikunta, Itä-Suomen varasto-osasto, Etelä-Suomen varasto-osasto ja Itä-Suomen turvallisuusyksikkö. Rykmentin esikunta sijaitsee Kouvolassa. Rykmentillä on toimipisteitä 15 paikkakunnalla. Henkilöstöä 1. Logistiikkarykmentissä on noin 200.

2. Logistiikkarykmentti

2. Logistiikkarykmentti tukee Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköitä logistiikan ja huollon järjestelyissä kaikissa valmiustiloissa ja toimii tarvittaessa tukemisvastuullaan oleville joukoille ensimmäisenä yhteyspisteenä logistiikkajärjestelmään. Rykmentti varastoi hallinnassaan olevan sotavarustuksen, toteuttaa kunnossapitotehtäviä, tukee tarvittaessa joukkoja huollon järjestelyissä ja osallistuu kansainvälisten operaatioiden tarvitseman tuen järjestelyihin. Rykmentin erityispiirteinä ovat Merivoimien erikoismateriaaliin sekä Puolustusvoimien vaatetus-, kenttämajoitus-, kenttämuonitus- ja lääkintämateriaaliin liittyvät ylläpitotehtävät. Rykmentin kokoonpanoon kuuluu esikunta ja sen alainen Länsi-Suomen turvallisuusyksikkö, Merivoimien varikko, Länsi-Suomen varasto-osasto sekä Talousvarikko. Rykmentin esikunta sijaitsee Turussa. Rykmentillä on toimipisteitä 13 paikkakunnalla. Henkilöstöä 2. Logistiikkarykmentissä on noin 330.

3. Logistiikkarykmentti

3. Logistiikkarykmentti tukee Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköitä logistiikan ja huollon järjestelyissä kaikissa valmiustiloissa sekä tuottaa jatko- ja henkilösijoittamalla sodan ajan joukkoja. Rykmentti myös varastoi sotavarustusta. Logistiikkarykmentti osallistuu virka-avun antamiseen muille viranomaisille sekä sotilaallisen kriisinhallinnan ja kansainvälisten harjoitusten toteuttamiseen. Rykmentin erityispiirteenä on Ilmavoimien materiaalin täydennys- ja kunnossapitopalveluiden tuottaminen. Rykmenttiin kuuluu esikunta, Ilmavoimien varikko, Pohjois-Suomen varasto-osasto ja Pohjois-Suomen turvallisuusyksikkö. Rykmentin esikunta sijaitsee Jyväskylässä. Rykmentillä on toimipisteitä kuudella paikkakunnalla. Henkilöstöä 3. Logistiikkarykmentissä on noin 260.

Sotilaslääketieteen keskus

Sotilaslääketieteen keskuksen tärkeimpiä tehtäviä ovat palveluksessa olevien asevelvollisten terveydenhuolto, sotilaslääketieteellinen tutkimus, lääkelogistiikka ja kenttälääkinnän koulutus. Keskukseen kuuluva Sotilaslääketieteen arkisto vastaa asevelvollisten kanta- ja lääkärintarkastuskorttien arkistoinnista sekä tietopalvelusta. Kenttälääkinnän palveluyksikön terveysasemat järjestävät varusmiesten terveydenhuollon ja henkilökunnan työterveyshuollon, tuottavat lääkintäkoulutusta ja vastaavat lääkinnällisestä pelastustoiminnasta sotilaallisissa harjoituksissa. Ilmailulääketieteen keskus ja Sukelluslääketieteen keskus tekevät Puolustusvoimien lentävän ja sukeltavan henkilöstön valinta- ja vuositarkastuksia. Ilmailulääketieteen keskus palvelee myös siviili-ilmailua. Erityisasiantuntijayksikköön on koottu ensihoidon ja lääkintähuollon simulaatiokoulutuksen, ympäristöterveyden, lääkelogistiikan sekä kemiallisen ja biologisen suojelulääketieteen asiantuntemus. Keskuksella on toimintaa 20 paikkakunnalla. Henkilöstöä Sotilaslääketieteen keskuksessa on noin 380.

Räjähdekeskus

Räjähdekeskuksen vastuulla ovat Puolustusvoimien räjähteiden tuotanto, kunnossapito ja käytöstä poistaminen. Se vastaa myös käytöstä poistettujen ja hylättyjen räjähteiden hävittämisestä sekä koetoiminnasta. Tuotannossa keskitytään raskaiden ampumatarvikkeiden valmistukseen, kunnossapidossa materiaalin elinkaaren jatkamiseen ja käytöstä poistossa hylätyn materiaalin jatkokäsittelyyn ja turvalliseen hävittämiseen. Räjähdekeskus testaa kaikki Suomessa valmistettavat ja ulkomailta ostetut aseet ja asejärjestelmät ennen niiden käyttöönottoa tai varastointia sekä ampuu koe-erät ampumatarviketoimituksista. Lisäksi se testaa myös sotavarusteeksi aiemmin hyväksymättömiä taisteluvälineitä. Räjähdekeskuksen asiakkaita ovat Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen esikunnat ja joukko-osastot sekä eräät kotimaiset teollisuusyritykset. Räjähdekeskuksella on toimintaa Ähtärissä, Haapajärvellä, Keuruulla ja Niinisalossa. Henkilöstöä Räjähdekeskuksessa on noin 150.

 
Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksen ja -opetuksen palveluhankinta
Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Tiedote 16.3.2016 13.46
Puolustusvoimat aloitti Laivue 2020 hankkeen kunnossapitokyvyn valmistelut
Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Tiedote 28.6.2017 11.34
HX-hankkeen tarjouspyynnön vastaukset saapuivat
Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Tiedote 31.1.2019 16.00
Logistiikkalaitos lähetti ilmatorjunnan kehittämisen tietopyynnöt
Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Tiedote 18.1.2018 14.28
Osa Puolustusvoimien kilpailutuksista Hanki-palveluun
Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Tiedote 25.1.2017 13.25
Arctic Surgery Challenge -lääkintäharjoitus Ruotsissa
Sotilaslääketieteen keskus
Tiedote 27.1.2020 8.43
Kenttäpostijärjestelmää testataan Metso 19 -harjoituksessa
Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Tiedote 2.12.2019 10.43
Massaräjäytysleiri Kittilässä
Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Tiedote 1.8.2019 10.54