Historia

Sotamuseon perustamispyyntö vuodelta 1929. Kuva Puolustusvoimat.

Krigsmuseets historia går tillbaka i tiden till år 1929. Museet grundades ursprungligen för att samla in och förevisa föremål och händelser med anknytning till Finlands frihetskrig.

Grundandet och krigsåren

Propositionen om att grunda Krigsmuseet avgavs 25.11.1929, och museets öppningshögtidligheter hölls i Helsingfors den 18.10.1930 i Krigsarkivets källarutrymmen på Elisabetsgatan 1, där museet var inrymt.

År 1933 flyttades Krigsmuseet till Sveaborg, till Carpelans kasern på ön Gustavssvärd, medan kontoret blev kvar i stadskärnan.

Krigsåren 1939–44 innebar begränsningar i den normala museiverksamheten: föremål flyttades över till förråd och museet stängdes för allmänheten. Å andra sidan utökades museets föremålssamlingar betydligt tack vare en aktiv samlingsverksamhet och donationer. På grund av storbombningarna av Helsingfors flyttade museets verksamhet till landsbygden under tiden mellan februari och oktober 1944.

Sotamuseon näyttely 1930-luvulla Suomenlinnassa. Kuva Puolustusvoimat.

Museet under efterkrigstiden

Under de första fredsåren hade Krigsmuseet inga utställningsutrymmen. Museets flottsamling kunde ställas ut i Carpelans kasern 1948, och samma år öppnades en utställning som presenterade kustartilleriets historia i en krutkällare från 1700-talet på Gustavssvärd.

År 1949 fick Krigsmuseet igen utrymmen i Helsingfors stadskärna. Den moderniserade och renoverade utställningslokalen på Mauritzgatan 1 i Kronohagen öppnades i sin helhet för allmänheten först på våren 1962. Tyngdpunkten för basutställningen var tiden efter värnpliktslagens ikraftträdande 1881 medan Nationalmuseet ansvarade för krigshistoriska samlingar med anknytning till äldre tider.

Museiverksamheten utvidgas till Elisabetsgatan - och upphör i maj 2016

Vid slutet av 1990-talet flyttade Försvarshögskolan till Sandhamn, varvid utrymmena på Elisabetsgatan 1 blev lediga och kunde övertas av Krigsmuseet. Efter utställningen till minnet av vinterkrigets 60-årsjubileum 1999 har lokalen hyst stora specialutställningar som bl.a. presenterade fortsättningskriget och försvarsmaktens 90-åriga historia, 70-årsutställningen till minnet av vinterkriget samt många mindre alternerande utställningar. Den senaste utställningen på Elisabetsgatan 1 var Krigsmuseets basutställning Från Hakkapeliter till fredsbevarare. Till följd av utrymmenas dåliga skick stängdes utställningen 1.5.2016. Utställningslokalen på Mauritzgatan1 stängdes redan tidigare, men museet har fortfarande kvar andra utrymmen på Mauritzgatan.

Krigsmuseets utrymmen i Kronohagen i Helsingfors är en del av Finlands krigshistoria. I tegelkasernerna som ritades av arkitekt Evert Lagerspetz inkvarterades fr.o.m. 1883 Nylands första skarpskyttebataljon, en del av Finlands egen armé, som moderlandet Ryssland upplöste i början av 1900-talet.