Kuva Puolustusvoimat.

Reservist

Efter genomgången beväringstjänstgöring överflyttas man till reserven.

Reservens förmåga upprätthålls genom repetitionsövningar, som reservisten beordras till skilt för sig. För reservisterna anordnas även frivilliga övningar och utbildning.

Till reserven hör omkring 900 000 finländare. I krigstid består den första fältarmén som mobiliseras till sin numerär 230 000 soldater, och den kompletteras vid behov med andra reservister.

Den värnpliktige hör till reserven tills denne är 50 eller 60 år gammal. Dem som hör till manskapet överflyttas till den extra reserven till slutet av det år denne fyller 50 år: officerare och underofficerare är i reserven till slutet av det år denne fyller 60 år.  60-åringar befrias från reserven och extra reserven.

Regionabyråerna betjänar reservisterna

Reservistärenden handhas av regionalbyrån. Från byrån kan man begära utdrag av de egna uppgifterna i värnpliktsregistret. I registret finns upptecknat uppgifter om reservistens krigstida placering jämte andra personauppgifter och den militära utbildningen man fått.

Man kan till regionabyrån meddela om utbildning man skaffat sig efter militärtjänstgöringen eller annan förmåga man skaffat sig, som kan påverka den krigstida placeringen.

Reservisten är skyldig att underrätta regionabyrån om byte av bostadsort genom att meddela Befolkingsregistret.

OBS! Den här delen av de nya sidorna är under uppbyggnad och mera uppgifter kommer efter hand. Utförligare uppgifter finns tillsvidare på de finskspråkiga sidorna.

Gardesjägarregementet övar i Huvudstadsregionen
Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 18.2.2019 10.40
Stridsövningen Sapeli 2 i Nylandsområdet
Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 19.11.2018 11.59
Evakueringsövning i Degerby i Ingå 11.9.2018
Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 7.9.2018 11.04
Gardesjägarregementet övar i Västra Nylands region
Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 3.9.2018 17.06
Övningen Locked Shields 18 avslutad
Försvarsmaktens ledningssystemcentral
Pressmeddelande 27.4.2018 12.43
Kunniga reservister är en viktig del av cyberförsvaret
Försvarsmaktens ledningssystemcentral
Pressmeddelande 26.4.2018 10.37
Försvarsmakten deltar i cyberförsvarsövningen Locked Shields 2018
Försvarsmaktens ledningssystemcentral
Pressmeddelande 20.4.2018 9.59
En övningsorder eller kallelse kräver alltid åtgärder
Armén
Pressmeddelande 6.4.2018 9.59
Lokala försvarsövningar effektiverar samverkansförmågan
Armén
Pressmeddelande 20.2.2018 8.09
En övningsorder eller kallelse kräver alltid åtgärder

Repetitionsövningar

En övningsorder eller kallelse kräver alltid åtgärder

Fick du ett brev från försvarsmakten som gäller övningar? Brevet kräver alltid åtgärder!

Läs närmare instruktioner
Frågor om värnplikten?

Ofta ställda frågorna

Frågor om värnplikten?

Har du frågor om värnplikten? Regionalbyråerna stöder de värnpliktiga

Läs mera!