Internationell militär krishantering

Militär krishantering är en av försvarsmaktens lagstadgade uppgifter.

Om deltagande i militär krishantering stadgas i lagen om militär krishantering. Finland kan delta i verksamhet som tryggar eller återställer internationell fred och säkerhet. Dessutom kan Finland delta i krishantering som syftar till att ge humanitär hjälp och stöda civilbefolkningen. Enligt lagen får högst 2 000 finländare samtidigt delta i operationer.