Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens logistikverk  

Försvarsmaktens logistikverk har som sin viktigaste uppgift att säkerställa att försvarsmaktens prestationsförmågor används effektivt och att operationer genomförs under alla förhållanden.

Logistikverket ser till att trupper, personal och system är funktionsdugliga samt att materielen är i sånt skick att den kan användas. Försvarsmaktens logistikverk är en resultatenhet som lyder under Huvudstaben. Logistikverket äger och underhåller försvarsmaktens materiel och ansvarar för dess tekniska livscykelhantering. Logistikverkets ansvarsområden är:

Försvarsmaktens

  • anskaffningar som helhet
  • lokalitetsförvaltning och materiel
  • bespisningstjänster
  • hälso- och sjukvård samt miljöärenden

Till Försvarsmaktens logistikverks uppgifter hör att sammanlänka försvarsmaktens logistiksystem med nationella och internationella logistiksystem. Logistikverket administrerar även försvarsmaktens partnerskap och avtal samt ansvarar för försvarsmaktens avtalsadministration.

Allmänt om Logistikverket

Logistikverket stöder försvarsmaktens trupper både nationellt och internationellt. Logistikverket fungerar som verksamhetsidkare enligt vad som föreskrivs i kemikaliesäkerhetslagen och erbjuder Huvudstaben och försvarsgrensstaberna teknisk expertis i logistik- och materielfrågor. Försvarsmaktens logistikverk stöder andra myndigheter som ansvarar för säkerheten i sådana frågor som logistikverket har specialkompetens i.

Försvarsmaktens logistikverk inledde sin verksamhet i början av år 2015. Logistikverket sysselsätter omkring 2 258 personer på 40 orter. Följande förvaltningsenheter hör till Logistikverket:

  • Staben och Logistikskolan som hör till staben
  • Systemcentret
  • Sprängmedelscentret
  • Centret för militärmedicin
  • tre logistikregementen

Staben för Försvarsmaktens logistikverk

Staben för Försvarsmaktens logistikverk ansvarar för helhetsplanering och koordinering av verkets verksamhet samt styr verkets förvaltningsenheter. Staben ansvarar i samarbete med Systemcentret för upphandlingen av försvarsmateriel. Staben ansvarar också för förvaltningen av kategoribeteckningar för försvarsmateriel. Staben administrerar partnerskap som rör Försvarsmaktens logistiksystem. Strategiska samarbetspartner är till exempel Millog Oy, Patria Oyj, Insta Group Oy och Leijona Catering Oy. Andra viktiga samarbetspartner är Senatfastigheter, Försvarsförvaltningens byggverk och Sotilaskotiliitto - Soldathemsförbundet ry. Staben ansvarar för Logistikverkets insatsberedskap och upprätthåller logistiksystemens lägesbild. Staben för Logistikverket finns i Tammerfors och sysselsätter ca 300 personer.

Logistikskolan

Logistikskolan är en underordnad truppenhet som hör till Staben för Logistikverket. Logistikskolan erbjuder logistikutbildning som ingår i officersutbildningens examina och som baserar sig på försvarsgrenarnas behov. Logistikskolan bedriver också forskningsverksamhet med inriktning på att förbättra försvarsmaktens logistiksystem. Logistikskolan arrangerar i samarbete med Försvarshögskolan samt försvarsgrens-, vapenslags- och sektorskolorna grundutbildning och fortbildning för försvarsmakten personal. I samarbete med Markstridsskolan och Centret för militärmedicin erbjuder Logistikskolan reservofficersutbildning i fältmedicin. Närmare information om utbildningen hittar du på webbplatsen varusmies.fi/sv under Tjänstgöringsuppgifter och -platser. Logistikskolan producerar också guider och handböcker för försvarsmaktens underhålls- och logistikverksamhet samt bedriver forskning på operativ och taktisk nivå. Logistikskolan finns i Riihimäki och sysselsätter ca 70 personer.

Systemcentret

Systemcentret ansvarar för hanteringen av den tekniska livslängden, underhållet samt den tekniska beredningen av upphandlingen för försvarsmaktens system och materiel. Systemcentret ansvarar för den tekniska besiktningen av materielens prestationsförmåga och för att försvarsmaktens materiel är säker att använda. Systemcentret fungerar som systemansvarig för försvarsmaktens materiel och producerar lägesbilden för tekniska system och krigsmateriel. Systemcentret har verksamhet i Tammerfors, Jyväskylä, Riihimäki och Åbo. Systemcentret sysselsätter ca 500 personer.

1. Logistikregementet

1. Logistikregementet stöder logistik- och underhållsarrangemangen vid försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets förvaltningsenheter i alla beredskapslägen. Regementet bildar ett servicenät för försvarsmaktens logistiktjänster i östra och södra Finland. Regementet upplagrar krigsmateriel och explosiva varor för hela försvarsmaktens bruk. Regementet ansvarar även underhåll och kontroller av den materiel som lagras. Till regementets specialiteter hör att upplagra explosiva varor och följa upp i hurdant skick de är. Följande enheter hör till regementet: Staben, Östra Finlands förrådsavdelning, Södra Finlands förrådsavdelning och Östra Finlands säkerhetsenhet. Staben för regementet finns i Kouvola. 1. Logistikregementet har verksamhet på 15 orter och sysselsätter ca 200 personer.

2. Logistikregementet

2. Logistikregementet stöder logistik- och underhållsarrangemangen vid försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets förvaltningsenheter i alla beredskapslägen och fungerar vid behov som första kontaktpunkt till logistiksystemet för de trupper som hör till regementets ansvarsområde. Regementet upplagrar den krigsutrustning som det förfogar över, utför underhåll, stöder vid behov trupper med underhållsarrangemang och deltar i arbetet med att arrangera det stöd som behövs för internationella operationer. Regementet har specialiserat sig på underhåll av marinens specialmateriel samt försvarsmaktens beklädnads-, fältinkvarterings-, fältprovianterings- och medicinalmateriel. Till regementet hör följande enheter: Staben och Västra Finlands säkerhetsenhet som är underordnad staben, Marinens depå, Västra Finlands förrådsavdelning och Intendenturmaterieldepån. Regementets stab finns i Åbo. 2. Logistikregementet har verksamhet på 13 orter och sysselsätter ca 330 personer.

3. Logistikregementet

3. Logistikregementet stöder logistik- och underhållsarrangemangen vid försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets förvaltningsenheter i alla beredskapslägen samt administrerar personal för krigstida trupper. Regementet upplagrar också krigsmateriel. Logistikregementet deltar i att ge handräckning till andra myndigheter, i militär krishantering samt i att genomföra internationella övningar. Regementet har specialiserat sig på att producera kompletterings- och underhållstjänster för flygvapnets materiel. Följande enheter hör till regementet: Staben, Flygvapnets depå, Norra Finlands förrådsavdelning och Norra Finlands säkerhetsenhet. Staben för regementet finns i Jyväskylä. 3. Logistikregementet har verksamhet på sex orter och sysselsätter ca 260 personer.

Centret för militärmedicin

Centret för militärmedicin har som sina viktigaste uppgifter att arrangera hälso- och sjukvård för de värnpliktiga under militärtjänstgöringen, bedriva militärmedicinsk forskning, ansvara för medicinlogistiken samt att ge utbildning i fältmedicin. Militärmedicinska arkivet som hör till centret ansvarar för arkiveringen av kartoteken med information om de värnpliktigas läkargranskningar samt erbjuder informationstjänster. Till Tjänsteenheten för fältmedicin hör hälsostationer som arrangerar beväringarnas hälso- och sjukvård samt personalens företagshälsovård. De erbjuder också medicinalutbildning samt ansvarar för den medicinska räddningsverksamheten under militära övningar. Vid Centret för flygmedicin och Centret för dykmedicin genomgår försvarsmaktens flygande och dykande personal årliga hälsogranskningar, samt urvalsgranskningar innan de träder i tjänst. Centret för flygmedicin betjänar också den civila luftfarten. Vid Enheten för specialsakkunniga har man samlat expertis inom simulationsutbildning inom akutvård och medicinalvård, miljöhälsa, medicinlogistik samt kemisk och biologisk skyddsmedicin. Centret för militärmedicin har verksamhet på 20 orter och sysselsätter ca 380 personer.

Sprängmedelscentret

Sprängmedelscentret ansvarar för produktion, underhåll och urbruktagande av försvarsmaktens explosiva varor. Centret ansvarar även för förstöringen av urbruktagna och förkastade explosiva varor samt för testverksamheten. Inom produktionen ligger tyngdpunkten på att framställa tung ammunition, inom underhållet på att förlänga materielens livslängd samt för urbruktagandets del att på ett säkert sätt hantera och förstöra den förkastade materielen. Sprängmedelscentret testar alla vapen och vapenssystem som tillverkas i Finland eller köps från utlandet innan de tas i bruk eller lagras samt provskjuter ett parti ur ammunitionsleveranserna. Dessutom testar centret också utrustning som inte sedan tidigare är godkänd som krigsutrustning. Sprängmedelscentrets kunder är försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets staber och truppförband samt några finländska industriföretag. Sprängmedelscentret har verksamhet i Etseri, Haapajärvi, Keuru och Niinisalo. Sprängmedelscentret sysselsätter ca 150 personer.