Krigarens sinne och krigarens kropp

Verksamhetsförmågan är vid sidan av kunnandet, en central faktor för soldaten. En soldat måste kunna fungera fysiskt, psykiskt såväl som socialt och etiskt

Verksamhetsförmågan är ingenting nytt inom beväringsutbildningen. Men som en del av reformen Utbildning2020 konstrueras inom försvarsmakten ett mer helhetsbetonat program gällande verksamhetsförmågan. Åren 2018 och 2019 prövar man såväl en nydanande motionsutbildning (Taistelijan keho / Krigarens kropp) såväl som utbildning för psykisk, etisk och social verksamhetsförmåga, som går under namnet Taistelijan mieli / Krigarens sinne. Den bärande tanken med reformen är att integrera utbildningen för verksamhetsförmågan som en del av all militär utbildning. Utan verksamhetsförmåga når inte kunnandet önskat resultat, speciellt inte i krävande lägen.

Den reformerade verksamhetsförmågeutbildningen har redan testats för kontingent 2/18 vid Björneborgs brigad och Kajanalands brigad. De första iakttagelserna har varit positiva och utbildarna har kunnat ge värdefull respons på utbildningen med tanke på vidareutvecklingen. Försöket fortsätter för kontingent 1/19 vid några truppförband såväl inom armén som vid marinen och flygvapnet.

Motionsutbildningen utvecklas på basis av senaste forskningsrön och träningskoncept

Motionsutbildningsreformen grundar sig senaste forskningsrön samt träningsmetoder. Stommen för motionsutbildningen utgörs av ett dynamiskt uthållighets- och kraftträningsprogram längs med hela tjänstgöringstiden. Militära färdigheter såsom orientering, marscher, skidåkning och som tidigare innefattats i motionsutbildningen, övas nu som delar av den övriga militära utbildningen. Boll- och racketsporter erbjuds som möjlighet inom ramen för Beväringskommittéernas fritidsklubbar.

Krigarens sinne utvecklar beväringens självkännedom och förstärker gruppsammanhållningen

Programmet Krigarens sinne, bygger på erfarenheter från olika länders krigsmakter och i Finland bland annat från polisen, men den har också sin bakgrund i chefernas för Försvarsmaktens grundenheter och andra utbildares planering och praktiska tillämpningar som visat sig fungera.

Utbildningen Krigarens sinne, hjälper beväringen att förstå och stärka sin egen motivation, utveckla självsäkerheten och erbjuder verktyg för att klara stressande situationer och återkallandet av verksamhetsförmågan. Dessutom stöder Krigarens sinne beväringens förbindelser till den egna uppgiften och förstärker gruppsammanhållingen som är oerhört viktig i militär verksamhet.

Krigarens sinne begränsar sig inte enbart till verksamhetsförmågan i militära sammanhang, utan kan vara beväringen till nytta även senare i livet då man kan stå inför det civila livets olika utmaningar. I utbildningen Krigarens kropp får beväringarna för sin del färdigheter när det gäller att upprätthålla och utveckla den fysiska konditionen.