Bild Försvarsmkaten.

Kommendören för försvarsmakten

Som kommendör för försvarsmakten verkar general Jarmo Lindberg.

Kommendören för försvarsmakten leder försvarsmakten. Kommendören fattar beslut om genomförandet av försvarsmaktens uppgifter och användningen av resurserna. Han styr försvarsmaktens verksamhet för att de mål som ställts upp ska nås.

Försvarsmaktens kommendör fattar de strategiska besluten i fråga om det militära försvaret av landet och ger försvarsgrenarna samt Försvarshögskolan deras uppgifter. Direkt underställda kommendören för försvarsmakten är

 • kommendörerna för armén, marinen och flygvapnet
 • chefen för Huvudstaben
 • rektorn för Försvarshögskolan.

I militära kommandomål är kommendören för försvarsmakten direkt underställd republikens president. Kommendören ansvarar för verkställandet av beslut som rör försvarsmakten inför republikens president eller statsrådet.

Huvudstaben är ledningsstab för kommendören för försvarsmakten och samtidigt en centralförvaltningsmyndighet. Ärenden som beordrats av kommendören eller betydande ärenden som gäller hela försvarsmakten bereds av Huvudstaben.

Försvarsmaktens kommendör deltar i statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskotts möten, då ärenden som rör landets försvar behandlas.

General Jarmo Lindberg (f. 1959)

 • Utexaminerades från Flygkadettskolan 1982
 • Flygofficer och flyggruppchef Karelens flygflottilj fram till 1991
 • Flygutbildningschef, Flygstaben 1993–1994
 • Kommendör för jaktflygdivisionen, Satakunda flygflottilj 1995–1999
 • Beredskapschef, Flygstaben 1999–2000
 • Operationschef, Flygstaben 2001–2003
 • Biträdande avdelningschef, Huvudstabens operativa avdelning 2004
 • Kommendör för Lapplands flygflottilj och befordring till brigadgeneral 2005
 • Beredskapschef, Huvudstaben (chef för operativa avd.) 2005–2008
 • Kommendör för flygvapnet 1.7.2008–29.2.2012
 • Försvarsmaktens logistik- och materielchef 1.3.2012–31.7.2014
 • Kommendör för försvarsmakten och befordring till general 1.8.2014
 • Gift, tre barn

Nyheter

Tal