Hoppa till innehåll

Två officerare som skakar hand

Natos fredskompanjonskap

Försvarsmakten medverkar i Natos kompanjonsverksamhet och samarbete.

Kompanjonssamarbetets centrala målsättning är att utveckla den militära prestations- och samverkansförmågan för såväl det nationella försvarets som den internationella krishanteringens behov.

Samarbetets militära tyngdpunktsområden är att delta i Natos utbildnings- och övningsverksamhet samt informationsutbyte och utvecklandet av den gemensamma lägesbilden.

Finland medverkar i två av Nato ledda krishanteringsoperationer, vilka är KFOR i Kosovo och Resolute Support i Afghanistan.

Finland har deltagit i Natos fredskompanjonssamarbete sedan år 1994. Finland har också varit medlem i den Euroatlantiska kompanjonsrådet (Euroatlantic Partnership Council eller EAPC) sedan år 1997.

Finland kallades som framstående kompanjonsland med i Natos utvidgade kompanjonskapssamarbete (Enhanced Opportunities Program eller EOP) år 2014. Detta är en nyttig möjlighet för Finland att upprätthålla och utveckla kontakterna till Nato.

Finland medverkar i Natos utbildningsevenemang och seminarier jämte gemensamma övningar ur nationella hänsyn. Tyngdpunkten för utbildnings- och övningssamarbetet vilar på de krävande övningarna. Finland deltar årligen i omkring tvåhundra utbildningsevenemang 0ch i 15-20 övningar.

Finland främjar informationutbytet med Nato om läget gällande säkerhetsomgivningen och den militära beredskapen. Utökat informationsutbyte och en gemensam lägesmedvetenhet i Österjöområdet och främjar stabiliteten samt förbättrar förutsägbarheten gällande militär verksamhet inom området.

Betydelsen av Planerings- och utvärderingsprocessen (Partnership for Peace Planning and Review Process eller PARP) förblir central för Finlands del. Kompanjonsmålsättningarna som framställs som en del av PARP-processen, stödjer Finlands försvarsmakt utvecklingsmålsättningar.

Om Finlands Natosamarbete

´