FI SV

Militärbrottens nivå har stabiliserats

Huvudstaben 1.2.2018 14.30
Pressmeddelande

Försvarsmaktens landsomfattande militärbrott- och påföljdsstatistik för år 2017 skiljer sig inte nämnvärt från föregående år.

Antalet militärbrott är enligt försvarsmaktens landsomfattande militärbrott-och påföljdsstatistik 2017 står nära antalet för år 2016, men är ändå omkring 7 procent lägre. Statistiken omfattar också sådana fall där ingen påföljd utmätts eller där ärendet inte skickats till åklagaren.

Totalantalet militärbrott år 2017 var 3 182. Största antalet militärbrott utgjordes av tjänstgöringsbrotten, 1 298 och frånvarobrotten 1 080 fall. Olämpligt uppträdande för militär statistikfördes 262 fall. Totalantalet förmansbrott var 16 och förutom i två fall rörde det sig om beväringschefer.

Antalet påföljder på grund av militärbrott var 2 406. De vanligaste via disciplinärt förfarande utmätta disciplinära straff var utegångsförbud 53 procent och extra tjänst 25 procent av fallen. En reprimand gavs i 13 procent av fallen. Frihets- eller bötesstraff dömdes i 12 procent av fallen.

Om försvarsmaktens brottsbekämpning stadgas i lagen (255/2014). Lag om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten innehåller stadganden gällande brott som gäller utredning av brott som faller inom ramen för disciplinärt förfarande.