Försvarsmakten testar och utvecklar nya undervisningsmetoder för värnpliktsutbildningen

Huvudstaben 3.7.2018 15.57
Pressmeddelande

Målsättningen med programmet Utbildning 2020 är högklassiga färdigheter med hjälp av effektiva, moderna och motiverande utbildningsmetoder. Programmets Utbildning 2020 viktigaste tester inleds vid Björneborgs brigad, Kustbrigaden och Luftkrigsskolan för rekrytutbildningen för kontingent 2/18 i juli.

Mest förnyelser för utbildningen medför Utbildning 2020 för grundutbildningsperioden, det vill säga rekrytperiodens första veckor. Men även utbildningsgrensperioden under grundutbildningsperioden, specialutbildningsperioden och i ett senare skede, ledarskapsutbildningen, kommer att utvecklas.

Med reformerna i Utbildning 2020 strävar man efter svara mot utmaningarna inom framtidens säkerhetsomgivning. Nya undervisnings- och inlärningsmetoder testas samtidigt som man systematiskt utvärderar dem. Målet för utvärderingen har i programmets testmodell varit bland annat de uppgiftsspecifika färdigheterna, verksamhets- och prestationsförmågan.

De bästa metoderna kan sedan smidigt och snabbt tas i bruk också vid andra truppförband. För hela Försvarsmakten tas reformerna i bruk år 2020.

Utbildningen byggs i moduler och mera modern teknologi utnyttjas

I Utbildning 2020-programmets testmodell byggs beväringsutbildningen till moduler där man mer effektivt än idag kommer att utnyttja modern teknologi. På beväringarnas veckoprogram kan man i framtiden se självstudier, användandet av mikrofilmer eller simulatorer. I den nya modellen är utbildarens roll instruktiv. Kunskapsnivån för dem som utbildas hålls hög och målsättningen nås med hjälp av effektivare och mer helhetsmässig utbildning.

Försvarsmakten säkrar beväringarnas och personalens aktuella förmåga genom att upprätta kunskapscenter som vart och ett ansvarar för att bedömma och utveckla sina egna speciella ansvarsområden inom utbildningen.

Den enskilde värnpliktiges utbildningsstig blir intressant, motiverande och effektiv - beväringens vardagliga inlärning, övning och vila integreras till en enhetlig helhet.

Programmet Utbildning 2020 stöds med reformprojektens gemensamma målsättningar

Försvarsmakten förverkligar parallellt med Utbildning 2020 också andra reformer. Med hjälp av verksamhetsmiljökonceptet utvecklas beväringarnas utbildnings- och övningsomständigheter utvecklas till att bli mera mångsidiga än förut. Exempelvis med hjälp av nya utrymmeslösningar strävar man efter att påverka väntetider och förflyttningar. Värnpliktigas elektroniska tjänster och kommunikationen för uppbådspliktiga effektiveras.