Pasi Jokinen kommendör för flygvapnet

Huvudstaben 18.1.2019 13.33
Pressmeddelande

Republikens president har idag den 18 januari 2019 beslutat om förordnanden till generalstjänster och beordran till tjänster inom försvarsmakten. Huvudstabens beredskapschef, brigadgeneral Pasi Jokinen har beordrats till kommendör för flygvapnet från och med den 1 april 2019.

Brigadgeneral Pasi Jokinen har sedan år 2017 verkat som Huvudstabens beredskapschef. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som avdelningschef och operationschef vid Flygstaben, chef för Flygvapnets tekniska skola och divisionskommendör vid Satakunta flygflottilj. Han befordrades till brigadgeneral år 2017.

Militärattaché, brigadgeneral Pekka Toveri har beordrats till huvudstabens underrättelsechef från och med 1.5.2019. Han har tjänstgjort som Finland militärattaché i Förenta staterna sedan år 2016. Före det har han verkat bland annat som kommendör för Gardesjägarregementet, kommendör för Pansarbrigaden och sambandsofficer vid United States Joint Forces Command i Förenta staterna. Han befordrades till brigadgeneral år 2013.

Pansarbrigadens kommendör, överste Kari Nisula har förordnats till generalstjänst för tiden 1.4.2019 – 31.3.2024 och han har beordrats till huvudstabens beredskapschef från och med 1.4.2019. Han har verkat som kommendör för Pansarbrigaden sedan år 2017. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som chef för institutionen för krigskonst vid Försvarshögskolan, kommendör för Finlands krishanteringsstyrka i Libanon och skolans chef vid Pansarbrigaden. Han befordrades till överste år 2016.

Försvarsmaktens logistik- och materielchef, generallöjtnant Timo Rotonen har förordnats till generalstjänst för tiden 1.8. – 31.12.2019. Han har verkat som Försvarsmaktens logistik- och materielchef sedan år 2018. Före det har han tjänstgjort bland annat som chef för Försvarsmaktens logistikverk, logistikchef vid Huvudstaben och som militärobservatör vid FN:s operation UNTSO. Han befordrades till generallöjtnant år 2018.

Huvudstabens utbildningschef, brigadgeneral Jukka Sonninen har förordnats till generalstjänst för tiden 1.7.2019 – 31.12.2020. Han har sedan år 2015 tjänstgjort som utbildningschef vid Huvudstaben. Tidigare har han verkat bland annat som kommendör för Kajanalands brigad, biträdande avdelningschef och sektorchef vid Huvudstaben samt som Statsrådets säkerhetschef. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Kainuun prikaatin komentajana, apulaisosastopäällikkönä ja sektorijohtajana Pääesikunnassa sekä valtioneuvoston turvallisuuspäällikkönä. Han befordrades till brigadgeneral år 2014.

Försvarshögskolans rektor, generalmajor Jari Kallio har förordnats till generalstjänst för tiden 1.8.2019 – 30.6.2021. Han har verkat som Försvarshögskolans rektor sedan år 2018. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som Arméns operationschef, kommendör för Karelska brigaden och chef för grundexamensavdelningen vid Försvarshögskolan. Han befordrades till generalmajor år 2018.

Biträdande chef för Försvarsmaktens logistikverk, ingenjörgeneralmajor Kari Renko har förordnats till tjänst som försvarsmaktens huvudingenjör för tiden 1.6.2019 – 30.6.2022. Han har verkat som biträdande chef för Försvarsmaktens logistikverk sedan år 2015. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som krigsmaterielchef vid Huvudstaben, avdelningschef vid Flygvapnets materielverk samt biträdande militärattaché i Washington D.C. Han befordrades till ingenjörgeneralmajor år 2018.