Cyberkadetter får utbildning i övningen Locked Shields 2019

Försvarsmaktens ledningssystemcentral 10.4.2019 10.46
Pressmeddelande

Försvarsmaktens ledningssystemcentral ordnar en sex veckor lång utbildning för cyberkadetter. Kadettsergeant Antti Katajamäki och kadett Matias Leinonen är sådana cyberkadetter, dvs. kadetter som studerar vid studieinriktningen för ledningssystem vid markstridslinjen och som specialiserar sig på cyberområdet.

Under utbildningsperioden får kadetterna en unik chans att studera internationell övningsverksamhet då försvarsmakten deltar i cyberförsvarsövningen Lockes Shields 2019 under vecka 15. Kadetterna fungerar som en del av Finlands övningsavdelning i uppgifter som gäller ledning, rapportering och lägesbildsutformning.

Locked Shields erbjuder Leinonen och Katajamäki ett utmärkt tillfälle att öva sina kunskaper i cyberförsvar tillsammans med ledande experter i området. Det är fråga om en avancerad teknisk övning där den internationella verksamhetsmiljön kräver att varje deltagare presterar på bästa nivå. Men vilket kunnande kan Leinonen och Katajamäki tillföra övningsavdelningen?

"En av oss arbetar med lägesbildsuppgifter och den andra med stöd till ledningen. Vi byter roller medan övningen pågår så att bägge två får erfarenhet av de båda övningsområdena. Vi kan fungera som länkar mellan de två grupperna. När de tekniska specialisterna stirrar på sina skärmar kan två nybörjare också titta omkring sig i rummet. Vi kan samla in lägesinformation och bidra till bygget av helhetsbilden och stödja de tekniska experterna på det sättet. Dessutom kan vi kombinera militärt språk med cybervärlden", berättar kadetterna.

Enligt Leinonen har de båda kadetterna lär sig väldigt mycket, även om de inte ska bli några tekniska experter. "På kadettskolan blir vi inte ingenjörer utan militärer." Å andra sidan ska en militär som verkar i cyberområdet ibland tänka som en ingenjör samtidigt som ingenjören ska tänka som en militär.

Cyberområdet som militär verksamhetsmiljö

"Cyberområdet kan fortfarande betraktas som en relativt ny verksamhetsmiljö. Området är både globalt och sårbart. Samhällets starka digitalisering och beroende av gränsöverskridande nät tillsammans med datasystemens ömsesidiga beroende och sårbarheter kan exponera samhällets livsviktiga funktioner och försvarsförmåga för cyberpåverkan", berättar chefen för cyberavdelningen vid Försvarsmaktens ledningssystemcenter, överstelöjtnant Harry Kantola.

Uppgifterna inom cyberförsvaret kräver utbildade och vana personer som har adekvat förmåga och kompetens. Uppdragen kräver både tekniska och operativa kunskaper.

"Försvarsmakten behöver militär och civil personal som har de nödvändiga kunskaperna om cybermiljön, till exempel om nätstrukturer, olika operativprogram, programvaror och sårbarheter. Dessutom ska personalen vara förtrogen med de militära operativa förfarandena och ledningsstrukturerna", fortsätter Kantola.

Leinonen och Katajamäki vet att arbetet i ledningssystemcentralen också kräver annat än teknisk expertis, till exempel ledarfärdigheter.

"Om man vill arbeta på en befälspost måste man också vara insatt i tekniken ända ner till gräsrotsnivå. Under utbildningsperioden har vi fått bekanta oss med cyberavdelningen så grundligt att vi till och med kan alla korridorer och gångar utantill. Vi har också lärt oss känna personalen, och de som jobbar här började kännas som kollegor redan efter tre veckor. Det vore jättefint att få arbeta här någon gång i framtiden. Det här är en av de allra bästa arbetsplatserna i försvarsmakten för den som är intresserad av branschen."